Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Zapytania Ofertowe

Świadczenie usługi w zakresie stwierdzenia zgonu, ustalenia przyczyny zgonu oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu koszalińskiego

Dodano: 13 grudnia, 2021 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Zapytanie ofertowe – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z  późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą nr 279/2020 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie

Powiat Koszaliński Racławicka 13, 75-620 Koszalin zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia
„Świadczenie usługi w zakresie stwierdzenia zgonu, ustalenia przyczyny zgonu oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu koszalińskiego”

Starosta Koszaliński, działając na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.2020 r. poz.1947) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. z 1961 r. Nr 39 poz. 202), zaprasza do złożenia pisemnych ofert na realizację zadania, polegającego na: świadczeniu usługi w zakresie stwierdzenia zgonu, ustalenia przyczyny zgonu oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu koszalińskiego, tj. gmin: Będzino, Biesiekierz, Bobolice, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno w przypadku, gdy nie będzie można ustalić lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie lub z innych uzasadnionych przyczyn lekarz taki nie może dokonać oględzin zwłok a zgon nie został stwierdzony przez lekarza wezwanego do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiu kart zgonu w sytuacjach, o których mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.2020 r. poz.1947) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyn (Dz. U. Nr 39, poz. 202).
 2. Usługa, która będzie zlecona przez Zamawiającego dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy do ustalenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia aktu zgonu nie są zobowiązane inne osoby zgodnie z zapisami ustawy i rozporządzenia, o których mowa w ust. 1.

II.  ISTOTNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Realizacja usługi następuje w przypadku, gdy funkcjonariusz Policji będący na miejscu zdarzenia, w którym znajdują się zwłoki uzyskuje informację o potrzebie stwierdzenia zgonu i nie będzie mógł ustalić lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie lub z innych uzasadnionych przyczyn lekarz taki nie może dokonać oględzin zwłok a zgon nie został stwierdzony przez lekarza wezwanego do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.
 2. Na uzasadnione telefoniczne wezwanie funkcjonariusza Policji usługa będzie realizowana w granicach administracyjnych powiatu koszalińskiego, tj. gmin: Będzino, Biesiekierz, Bobolice, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno niezwłocznie od otrzymania wezwania.
 3. W ramach usługi należy udać się na miejsce zdarzenia, dokonać oględzin zwłok, ustalić przyczynę zgonu i wystawić kartę zgonu.
 4. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia poniższe warunki:

1) posiada status podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1773) i zapewni dyżur lekarza, który wykona czynności będące przedmiotem zamówienia lub

2) posiada prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie kraju, prowadzi działalność gospodarczą, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1773);

3) zapewni przybycie na miejsce zdarzenia w celu wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, w możliwie jak najszybszym czasie od momentu otrzymania zgłoszenia przez Policję.

4) zapewni dostępność numeru telefonicznego, pod którym funkcjonariusz Policji będzie mógł dokonywać zgłoszeń o konieczności przyjazdu (własnym środkiem transportu) na miejsce, w którym znajdują się zwłoki, celem stwierdzenia zgonu;

5) jeśli będzie to możliwe w drodze oględzin stwierdzi przyczynę zgonu;

6) wystawi kartę zgonu.

 III. PRZEDMIOT OCENY

Przedmiotem oceny ofert będzie:

 • jednostkowy koszt brutto za stwierdzenie zgonu, ustalenie przyczyny zgonu i wystawienie karty zgonu. Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
 • zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dojazdu,
 • cena musi być stała w okresie trwania umowy,
 • rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN),
 • spełnienie warunków określonych w rozdziale II niniejszego zapytania.

 IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania: od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

 V. PŁATNOŚĆ:

 1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za każdorazowe stwierdzenie zgonu, ustalenie przyczyny zgonu i wystawienie karty zgonu, na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT/rachunku, płatnej w terminie 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
 2. Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową.
 3. Termin płatności 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej FV/rachunku.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1.
 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub składającą oświadczenie woli. Dokument upoważniający należy dołączyć do oferty.
 3. Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia, podając wartość ceny jednostkowej netto, brutto, a także wartość końcową brutto z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) niezbędnych do właściwej realizacji zamówienia.
 4. Do oferty należy dołączyć:
  a) kserokopię aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny podmiotu wykonującego działalność leczniczą i umocowanie osób go reprezentujących – jeżeli dotyczy;
  b) imienną listę lekarzy uprawnionych do wykonywania czynności objętych zamówieniem, realizujących zadanie, wraz z podaniem ich numeru aktualnego prawa wykonywania zawodu.
 5. Ofertę należy:

– przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej załączając do wiadomości wymagane załączniki (skan), na adres e-mail: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.12.2021 r.

 1. Osobą uprawnioną do kontaktu, w przypadku pytań do przedmiotu zamówienia jest: Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Agnieszka Kulesza. Zapytania kierować należy drogą pisemną – elektroniczną na adres: gnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl, do dnia 15.12.2021 r. Zapytania, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferty częściowe jak i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Za kompletność oferty odpowiada Wykonawca.
 4. Zamawiający niezwłocznie powiadomi o dokonanym wyborze korespondencją zwrotną e-mail.

VII. DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Ważność oferty: 30 dni. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu związania z ofertą, po uprzednim powiadomieniu Oferentów korespondencją e-mail.
 2. Forma zlecenia: umowa

VIII.      UWAGI KOŃCOWE:

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Powiatu Koszalińskiego do zawarcia umowy. Powiat Koszaliński może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Umowa - wzór OR.032.1.2021.AK_2022pdf0.1 MBPobierz
zapytanie ofertowe_skanpdf0.1 MBPobierz
załącznik nr 1 do zapytaniamsword0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter