Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Zadania i kompetencje komórek organizacyjnych

Zadania i kompetencje komórek organizacyjnych

Zarządzenie nr 8_2022 Starosty Koszalińskiego z dnia 01.02.2022 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego podziału zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Koszalinie
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm.) oraz § 17 ust. 3 Uchwały Nr 35/2019  Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 13 lutego 2019 r.  w sprawie  Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koszalinie,  zmienionej  Uchwałą Nr 115/2019 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 11 września 2019 r., Uchwałą Nr 367/2021 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 25 sierpnia 2021r.  oraz Uchwałą Nr 428/2022 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 19 stycznia 2022 r.  zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się szczegółowy podział zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Koszalinie.
§ 2. 1. Wydział Organizacyjny (OR) zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, obsługę  Rady Powiatu  i jej komisji oraz posiedzeń Zarządu Powiatu, organizuje przyjmowanie obywateli w sprawach petycji, skarg i wniosków, udostępnia obywatelom informacje dotyczące działań Starostwa, prowadzi sprawy kadrowe pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, sprawy z zakresu oświaty, zdrowia, informatyzacji, promocji powiatu, kultury, sportu i turystyki,  spraw społecznych oraz stowarzyszeń i fundacji.
2. Do zadań Wydziału w zakresie spraw kadrowych, oświatowych, społecznych oraz związanych z promocją, kulturą i sportem należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Starostwa, stażystów i praktykantów,
2) prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem  kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,
3) prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego, innej dokumentacji związanej z wynagrodzeniami, naliczanie i odprowadzanie składek z tytułu Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz rozliczeń w tym zakresie z instytucjami publiczno – prawnymi,
4) sporządzanie list wypłat diet  radnym oraz informacji o wypłaconych kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R) oraz informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) dla radnych,
5) sprawowanie nadzoru finansowo – administracyjnego nad działalnością publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych dla których Powiat jest organem prowadzącym lub dotującym w porozumieniu z Wydziałem Finansowym,
6) prowadzenie ewidencji publicznych i niepublicznych placówek oświatowych,
7) prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej,
8) kierowanie dzieci i młodzieży do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych,
9) realizacja zadań należących do właściwości powiatu, związanych z sektorem pozarządowym i działalnością pożytku publicznego w tym prowadzenie rejestru stowarzyszeń,
10) realizacja zadań określonych przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami należących do właściwości powiatu,
11) prowadzenie spraw związanych z promocją i ochroną zdrowia należących do właściwości powiatu oraz realizacja programów i projektów zdrowotnych na rzecz społeczności powiatu,
12) realizacja zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych należących do właściwości powiatu,
13) realizacja zadań powiatowych wynikających z ustawy prawo farmaceutyczne,
14) realizacja zadań z zakresu organizowania i prowadzenia biblioteki powiatowej,
15) realizacja zadań z zakresu pomocy cudzoziemcom,
16) realizacja zadań  określonych przepisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
17) prowadzenie kancelarii ogólnej: w tym przyjęcia i wysyłka korespondencji, rozdział korespondencji dla poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu, wprowadzanie korespondencji do systemu EZD, udzielanie informacji klientom urzędu,
18) prowadzenie archiwum zakładowego Starostwa : w tym przejmowanie dokumentacji, jej przechowywanie i zabezpieczenie oraz prowadzenie jej ewidencji, udostępnianie przechowywanej dokumentacji, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie dokumentacji do Archiwum Państwowego, przeprowadzanie kwerend archiwalnych, wydawanie na wniosek odpisów, kopii dokumentacji znajdującej się w archiwum.
19) prowadzenie dokumentacji i księgowości Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym,
20) prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w używaniu,
21) przygotowywanie wniosków i prowadzenie dokumentacji związanych z likwidacją, użyczaniem, przekazywaniem majątku,
22) aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej,
23) realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu, w tym przyznawanie stypendiów sportowych,
24) realizacja zadań związanych ze współorganizacją imprez sportowych, kulturalnych i o charakterze promocyjnym, odbywających się na terenie powiatu koszalińskiego,
25) redagowanie strony internetowej Powiatu wraz z portalem społecznościowym,
26) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie działań z zakresu promocji, kultury, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, kultury fizycznej i turystyki, realizacja projektów, które otrzymały  dofinansowanie,
27) realizacja zadań związanych z zapewnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

3. W Wydziale tworzy się Biuro Rady i Zarządu Powiatu (BRZ), którego podstawowymi zadaniami są:
1) organizacyjno – techniczna obsługa Rady  i jej komisji oraz Zarządu Powiatu,
2) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady i Zarządu,
3) przekazywanie  do publikacji aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę,
4) prowadzenie spraw związanych z petycjami, skargami i wnioskami,
5) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem Medalu pamiątkowego „Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego”,
6) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,
7) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, przekazywaniem, analizowaniem i publikowaniem oświadczeń majątkowych radnych, członków zarządu powiatu, kierowników, jednostek organizacyjnych powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty,
8) prowadzenie rejestrów:
a) uchwał Rady,
b) uchwał Zarządu,
c) zarządzeń Starosty,
d) upoważnień i pełnomocnictw,
e) wniosków i opinii komisji Rady,
f) zapytań, interpelacji i wniosków radnych,
9) prowadzenie ewidencji:
a) decyzji i postanowień wydawanych przez Zarząd,
b) wniosków kierowanych na Zarząd,
c) kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Koszalinie,
d) porozumień zawieranych przez Powiat,
e) dotacji udzielonych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
10) obsługa Sekretariatu urzędu,
11) wykonywanie zadań związanych z wyborami,
12) kompleksowe przygotowanie corocznego Raportu o stanie powiatu.

4. W Wydziale tworzy się Biuro Informatyki (BI), do którego zadań należy w szczególności :
1) prowadzenie spraw związanych z zakupem, wdrożeniem, eksploatacją sprzętu informatycznego i oprogramowania,
2) administrowanie systemem informatycznym Starostwa, aktualizacja systemów operacyjnych, aplikacji i baz danych,
3) administrowanie systemami bezpieczeństwa teleinformatycznego,
4) administrowanie systemami kopii bezpieczeństwa systemów, programów i baz danych,
5) dbałość o legalność oprogramowania, prowadzenie ewidencji licencji i oprogramowania,
6) administrowanie siecią komputerową Starostwa i monitorowanie zabezpieczeń przed dostępem do sieci osobom nieupoważnionym,
7) administrowanie  Biuletynem Informacji Publicznej Starostwa,
8) wprowadzanie usług świadczonych przez urząd drogą elektroniczną (ePUAP, EWID),
9) wsparcie techniczne i merytoryczne Powiatowej  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koszalinie.

5. W Wydziale tworzy się Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych, do którego zadań należy w szczególności:
1) udzielanie wsparcia merytorycznego w zakresie form działalności oraz pozyskiwania środków zewnętrznych przedstawicielom organizacji pozarządowych z terenu powiatu koszalińskiego,
2) promocja pozytywnych postaw społecznych,
3) prowadzenie bazy adresowej organizacji pozarządowych z terenu powiatu,
4) prowadzenie obsługi administracyjno-biurowej Powiatowej Rady Pożytku Publicznego,
5) współpraca z innymi instytucjami na rzecz rozwoju i wspierania organizacji pozarządowych,
6) koordynacja współpracy organizacji pozarządowych przy realizacji zadań na rzecz społeczności powiatu koszalińskiego.

§ 3. 1. Wydział Finansowy (FN) prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu Powiatu, zapewnia obsługę finansowo – księgową Starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez powiatowe jednostki organizacyjne, sporządza analizy i sprawozdania z realizacji budżetu, dokonuje centralnego rozliczenia  podatku od towarów i usług w Powiecie Koszalińskim.
2. Do zadań Wydziału należy w szczególności:
1) opracowanie projektu budżetu Powiatu oraz układu wykonawczego budżetu,
2) zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu Powiatu,
3) opracowywanie planu finansowego Starostwa i jego realizacja,
4) sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości z realizacji budżetu Powiatu oraz opracowywanie okresowych analiz wynikających z przepisów prawa i bieżących potrzeb,
5) prowadzenie ksiąg rachunkowych dla Starostwa i budżetu Powiatu,
6) dystrybucja środków finansowych budżetu dla podległych jednostek,
7) lokowanie wolnych środków na rachunkach bankowych,
8) prowadzenie obsługi księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
9) prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku Starostwa oraz rozliczanie inwentaryzacji,
10) prowadzenie rozliczeń w zakresie podatku VAT, sporządzanie za jednostkę Starostwo Powiatowe JPK_V7 (składających się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej) za dany okres rozliczeniowy lub korekt JPK VAT z zachowaniem zasad i terminów wynikających z przepisów,
11) prowadzenie rozliczeń w ramach otrzymanych dotacji i subwencji oraz dotacji udzielanych z budżetu Powiatu,
12) prowadzenie windykacji należności Skarbu Państwa i Powiatu w zakresie niezastrzeżonym dla Referatu Prawnego, odraczanie terminów płatności należności Skarbu Państwa,
13) prowadzenie obsługi księgowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie prowadzenia ewidencji, sporządzania zapotrzebowań i sporządzania sprawozdań finansowo – rzeczowych,
14) centralne rozliczenie podatku od towarów i usług w Powiecie Koszalińskim,
15) realizacja  zadań wynikających  z ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu przypisanych Powiatowi.

§ 4. 1. Wydział  Budownictwa (B) wykonuje zadania administracji architektoniczno-budowlanej.
2. Do zadań Wydziału należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na budowę i rozbiórkę,
2) prowadzenie postępowań dotyczących zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych,
3) prowadzenie spraw o zmianę pozwolenia na budowę, przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,
4) rejestracja dziennika budowy / rozbiórki,
5) obsługa zgłoszeń budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę,
6) obsługa zgłoszeń rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę,
7) prowadzenie postępowań w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
8) wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),
9) wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali, wymaganych do ustanowienia odrębnej własności lokali,
10) wydawanie zaświadczeń potwierdzających przyjęcie zgłoszenia budowy lub robót niewymagających pozwolenia na budowę,
11) prowadzenie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę / rozbiórkę oraz rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę / rozbiórkę,
12) zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej wymaganych prawem informacji dot. zgłoszeń budowy, o których mowa w ustawie Prawo budowlane,
13) sporządzanie uwierzytelnionych kopii dokumentów i projektów budowlanych i udostępnianie ich na żądanie sądów oraz innych organów i instytucji,
14) sporządzanie sprawozdań okresowych GUS zgodnie z obowiązkami nałożonymi na organ administracji architektoniczno-budowlanej przepisami prawa, a także sprawozdań GUNB,
15) wydawanie uzgodnień decyzji ustalających warunki zabudowy w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym,
16) wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
17) wyłączanie niektórych obowiązków kierownika budowy na podstawie ustawy Prawo budowlane.

§ 5. 1. Wydział Ochrony Środowiska (OŚ)  realizuje zadania z zakresu ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie środowiska, ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
2. Do zadań Wydziału należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
2) prowadzenie spraw związanych z przeznaczeniem gruntów rolnych do zalesienia,
3) wydawanie zezwoleń w zakresie transportu, zbierania, przetwarzania i wytwarzania odpadów,
4) przyjmowanie zgłoszeń instalacji niewymagających uzyskania zezwolenia,
5) wydawanie pozwoleń na eksploatację instalacji powodujących wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
6) wydawanie kart wędkarskich, zaświadczeń o rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,
7) rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
8) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości będących własnością gmin, z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu,
9) wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
10) uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanych przedsięwzięć na terenie gmin powiatu w zakresie ochrony gruntów rolnych,
11) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji i zaświadczeń o wyłączaniu gruntów z produkcji rolnej i leśnej,
12) prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich,
13) wydawanie decyzji w sprawach odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny oraz wyrażanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny,
14) wydawanie zezwoleń na hodowlę i utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
15) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku, a także uczestniczenie w opiniowaniu i uzgadnianiu postępowań środowiskowych,
16) nadzór nad działalnością spółek wodnych,
17) wprowadzanie danych z zakresu wydawanych pozwoleń i koncesji do Centralnej Ewidencji i Informacji  o działalności Gospodarczej  w zakresie objętym zadaniami wydziału,
18) udzielanie i rozliczanie dotacji ze środków powiatu przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną,

§ 6. 1. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru  (GK) zajmuje się realizacją zadań z zakresu geodezji, kartografii i katastru określonych ustawą prawo geodezyjne oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. W skład wydziału wchodzi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Referat Ewidencji Gruntów i Budynków.
2. Do zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:
1) gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru powiatu w tym: bazy danych GESUT, bazy danych BDOT500,
2) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych w systemie teleinformatycznym, obejmującym zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące: ewidencji gruntów i budynków (w części kartograficznej), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, szczegółowych osnów ewidencyjnych,
3) założenie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym, dla terenów miast oraz zwartych zabudowań i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich, baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000,
4) tworzenie standardowych opracowań kartograficznych dla map ewidencyjnych i zasadniczych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,
5) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
6) organizacja narad koordynacyjnych dotyczących przebiegu sieci uzbrojenia terenu,
7) zakładanie osnów szczegółowych,
8) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
9) przyjmowanie i obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
10) weryfikacja dokumentacji geodezyjnej przyjmowanej do zasobu,
11) ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów  przyjętych do zasobu,
12) udostępnianie materiałów zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym.
3. Do podstawowych zadań Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków należy w szczególności:
1) gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru powiatu w zakresie ewidencji gruntów i budynków,
2) prowadzenie i aktualizacja informacji zawartych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków,
3) udostępnianie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków, w tym wydawanie wypisów i wyrysów z mapy ewidencyjnej, kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego,
4) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych objętych ewidencją gruntów i budynków,
5) prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości.

§ 7. 1. Wydział Nieruchomości (GN) prowadzi sprawy związane z gospodarką i administrowaniem nieruchomościami.
2. Do zadań Wydziału z zakresu gospodarki nieruchomościami należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, w tym wydzierżawianie, wynajmowanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, oddawanie w trwały zarząd, sprzedaż, darowizna nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu,
2) obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (użytkowanie, służebność, hipoteka),
3) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem wysokości, terminów zapłaty, bonifikat i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
4) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
5) orzekanie o wywłaszczeniu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ustalanie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
6) orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości i o zwrocie wypłaconego odszkodowania lub nieruchomości zamiennej,
7) wydawanie zezwoleń na zajęcie nieruchomości w celu ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości oraz ustalenie odszkodowania za szkody powstałe w wyniku udzielonego zezwolenia lub wyrażonej zgody na zajęcie nieruchomości,
8) dokonywanie regulacji stanu prawnego nieruchomości,
9) załatwianie spraw i wydawanie decyzji dotyczących przeniesienia własności gruntu wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także z ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym,
10) realizacja zadań zastrzeżonych do właściwości Starosty z zakresu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, w tym prowadzenie postępowań scaleniowych i wymiennych,
11) sporządzanie deklaracji w zakresie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i terminowe przekazywanie  ich do właściwych organów  podatkowych oraz do Wydziału Finansowego  Starostwa Powiatowego w Koszalinie w terminie umożliwiającym ustawowe regulowanie zobowiązań podatkowych,
12) realizacja zadań zastrzeżonych do właściwości Starosty z zakresu Ustawy o Krajowym Zasobie  Nieruchomości i Ustawy o gospodarce nieruchomościami,
13) wydawanie decyzji dotyczących przejścia do zasobu oraz wykreślenia z zasobu – gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi oraz nieruchomości gruntowych i urządzeń wodnych,
14) wygaszanie trwałego zarządu gruntów pokrytych wodami płynącymi oraz pozostałych nieruchomości należących wcześniej do marszałka województwa,
15) przygotowywanie projektów, opinii i uzgodnień będących w kompetencji Starosty oraz Zarządu Powiatu wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – SUiKP, MPZP oraz specustaw z wyłączeniem specustawy drogowej.

§ 8. 1. Wydział Administracyjno-Inwestycyjny (ADI) prowadzi sprawy związane z  administrowaniem nieruchomościami oraz planowaniem i realizacją inwestycji.
2. Do zadań Wydziału z zakresu  administracyjno-inwestycyjnego  należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem właściwego stanu technicznego nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
2) administrowanie nieruchomościami, w tym w szczególności prowadzenie spraw eksploatacyjno – technicznych, związanych z zaopatrzeniem w wodę, energię elektryczną, ogrzewanie obiektów, zabezpieczenie łączności telefonicznej, ochrony i dozoru obiektów, prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz pozostałej niezbędnej dokumentacji technicznej, realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości, ładu i porządku nieruchomości administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie,
3) koordynacja spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Powiatu oraz udzielanie pomocy w likwidacji szkód majątkowych,
4) współpraca w planowaniu i koordynowaniu działań w zakresie prowadzenia remontów/ inwestycji w powiatowych jednostkach organizacyjnych,
5) zlecanie wykonywania dokumentacji projektowej, przygotowywanie i zawieranie umów z wykonawcami robót z wyłączeniem robót objętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
6) nadzór właścicielski i kontrola nad realizacją inwestycji i remontów realizowanych w powiatowych jednostkach organizacyjnych,
7) koordynowanie lub prowadzenie remontów i inwestycji w obiektach będących własnością Powiatu,
8) sprawowanie nadzoru i organizacja pracy personelu odpowiedzialnego za utrzymanie czystości, ładu i porządku na terenie obiektów Starostwa Powiatowego,
9) sprawowanie nadzoru, organizowanie i wykonywanie bieżących napraw/remontów przez konserwatorów Starostwa Powiatowego,
10) sprawowanie nadzoru nad pojazdami będącymi w dyspozycji Starostwa Powiatowego (zlecanie przeglądów, napraw, tankowanie paliwa itp.),
11) koordynowanie korzystania z pojazdów będących w dyspozycji Starostwa Powiatowego,
12) weryfikacja korzystania przez pracowników Starostwa Powiatowego ze służbowych telefonów stacjonarnych i komórkowych,
13) nadzór i obsługa systemu parkingu płatnego Starostwa,
14) nadzór i obsługa punktu  ładowania samochodów elektrycznych.

§ 9. 1. Wydział Komunikacji i Dróg (KD) realizuje zadania związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz zezwoleniami na zarobkowy przewóz osób i rzeczy.
2. Do zadań Wydziału należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów,
2) wydawanie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami,
3) nadzór nad stacjami kontroli pojazdów,
4) nadzór nad szkoleniem kandydatów na kierowców,
5) udzielanie licencji i zezwoleń w transporcie drogowym,
6) wydawanie zezwoleń lub opinii na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny,
7) wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego,
8) koordynacja oraz uzgadnianie rozkładów jazdy przewoźników,
9) prowadzenie zadań z zakresu zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
10) przygotowywanie projektów uchwał na Zarząd Powiatu w sprawie opiniowania propozycji zaliczenia dróg do odpowiedniej kategorii,
11) wyznaczanie jednostek do usuwania pojazdów zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym z dróg publicznych na terenie powiatu koszalińskiego i ich przemieszczanie na parking strzeżony, wyznaczony przez Radę Powiatu w Koszalinie,
12) wyznaczanie jednostek do usuwania statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych na terenie powiatu koszalińskiego i ich przemieszczanie na parking strzeżony, wyznaczony przez Radę Powiatu w Koszalinie,
13) prowadzenie spraw związanych z pojazdami usuniętymi z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

§ 10. 1. Referat Zarządzania Projektami (RZP) prowadzi sprawy związane z kompleksowym zarządzaniem projektami  w tym w szczególności o charakterze inwestycyjnym.
2. Do zadań Referatu należy w szczególności:
1) kompleksowe zarządzanie powierzonymi projektami,
2) opracowywanie wniosków o dofinansowanie powierzonych do realizacji projektów,
3) wykonywanie sprawozdań i rozliczeń przed donatorami realizowanych inwestycji,
4) zarządzanie zawartymi umowami związanymi z realizowanymi projektami,
5) koordynowanie wszelkich działań zmierzających do realizacji powierzonych projektów,
6) opracowywanie i koordynowanie prac nad tworzeniem niezbędnych dokumentów koniecznych do podejmowania decyzji przez Zarząd Powiatu w zakresie realizowanych projektów,
7) sporządzanie wniosków w ramach rządowych programów inwestycyjnych (m.in. Programu Inwestycji Strategicznych, RFIL),
8) ustalanie, kontrola, weryfikacja i monitorowanie realizacji Projektów,
9) koordynowanie działań związanych z opracowywaniem i realizacją Strategii rozwoju ponadlokalnego dla KKBOF ze strony Powiatu Koszalińskiego.

§ 11. 1. Referat Zamówień Publicznych (ZP) prowadzi sprawy związane z udzielaniem i realizowaniem zamówień publicznych.
2. Do zadań Referatu należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym przygotowywanie ogłoszeń i specyfikacji  warunków zamówienia, sporządzanie dokumentów związanych z przeprowadzanymi postępowaniami, sporządzanie protokołów z prowadzonych postępowań,
2) przygotowanie umów z wykonawcami wyłonionymi w drodze przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
3) kontrola realizacji umów zawartych w wyniku przeprowadzonych postępowań, o których mowa w pkt 1),
4) opracowywanie planów zamówień publicznych,
5) sporządzanie i składanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,
6) prowadzenie ewidencji postępowań udzielonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,
7) sprawdzanie i opisywanie faktur/rachunków pod kątem prawidłowości dokonanych zakupów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
8) udzielanie wyjaśnień komórkom organizacyjnym Starostwa Powiatowego i jednostkom organizacyjnym Powiatu Koszalińskiego przy opracowywaniu materiałów/dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań, weryfikowanie sporządzonych materiałów,
9) zaopatrywanie Starostwa Powiatowego w materiały biurowe, dokonywanie zakupów środków trwałych i innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu,
10) dokonywanie innych zakupów i usług, niepodlegających procedurom ustawy Prawo zamówień publicznych,
11) prowadzenie ewidencji umów zawieranych przez Powiat.

§ 12. 1. Referat Zarządzania Kryzysowego (ZK) realizuje zadania z zakresu bezpieczeństwa, obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
2. Do  zadań Referatu należy w szczególności:
1) planowanie oraz analizowanie przygotowania Powiatu do realizacji przedsięwzięć z zakresu spraw bezpieczeństwa, obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
2) realizacja zadań z zakresu spraw bezpieczeństwa, obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
3) gromadzenie informacji o zagrożeniach, ich monitorowanie oraz koordynowanie działaniami związanymi z planowaniem przeciwdziałania, reagowania i usuwania skutków zagrożeń na terenie Powiatu,
4) zapewnienie obsługi Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz innych zespołów powoływanych przez Starostę, wykonujących zadania zgodnie z właściwością referatu,
5) przygotowanie i zapewnienie działania na obszarze Powiatu systemu wykrywania i alarmowania oraz powiatowego systemu łączności radiotelefonicznej,
6) współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,
7) przygotowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej,
8) prowadzenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego i magazynu sprzętu obrony cywilnej.
3. W Referacie tworzy się Pion Ochrony Informacji Niejawnych (POIN), podległy bezpośrednio Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych, do którego zadań należy w szczególności:
1) wykonywanie czynności określonych w § 19 ust. 2,
2) weryfikacja i bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji,
3) zapewnienie funkcjonowania systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne oraz przestrzegania zasad i wymagań bezpieczeństwa przewidzianych dla systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne.

§ 13. 1. Referat Prawny (RP) zapewnia obsługę prawną organów Powiatu, komórek organizacyjnych Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem.
2. Do  zadań Referatu należy w szczególności:
1) opiniowanie pod względem formalno – prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych Rady, Zarządu, Starosty oraz projektów umów i porozumień zawieranych przez Powiat,
2) opiniowanie pod względem formalno – prawnym projektów pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Starostę i Zarząd,
3) udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz komórek organizacyjnych Starostwa,
4) udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat,
5) wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądem w sprawach dotyczących działania Zarządu, Starosty oraz powiatowych jednostek organizacyjnych,
6) wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Skarbu Państwa i Powiatu oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego,
7) prowadzenie spraw dotyczących podmiotów niewpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego,
8) koordynowanie spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej, na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem,
9) prowadzenie biura rzeczy znalezionych dla miasta Koszalina i powiatu koszalińskiego.

§ 14. 1. Audytor Wewnętrzny (A) wykonuje audyt wewnętrzny, wspierający Starostę w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.
2. Do zadań Audytora należy przeprowadzanie audytu wewnętrznego w Starostwie i powiatowych jednostkach organizacyjnych, a w szczególności:
1) planowanie audytu wewnętrznego i sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu,
2) przeprowadzenie audytu wewnętrznego na podstawie rocznego planu audytu, a w uzasadnionych przypadkach poza planem audytu,
3) systematyczne ocenianie kontroli zarządczej pod względem adekwatności, efektywności i skuteczności,
4) czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,
5) prowadzenie ewidencji kontroli zewnętrznych i wewnętrznych oraz książki kontroli, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi kontrolami.

§ 15. 1. Geodeta Powiatowy (GP) wykonuje zadania Starosty określone  Uchwałą  Zarządu Powiatu w Koszalinie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koszalinie.
2. Do zadań Geodety Powiatowego jako Naczelnika Wydziału należy w szczególności:
1) pełnienie nadzoru  merytorycznego nad działalnością Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru (GK) oraz ewidencją gruntów i budynków,
2) współpraca ze Skarbnikiem Powiatu w zakresie opracowywania projektu budżetu i planu finansowego Starostwa Powiatowego oraz  sporządzanie projektów wniosków o dotacje celowe na wykonywanie zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarowanie tymi środkami,
3) współpraca przy tworzeniu rocznego planu zamówień publicznych na   wykonywanie prac z zakresu geodezji i kartografii, udział w pracach komisji przetargowych w zakresie postępowań dotyczących prac geodezyjnych i kartograficznych zleconych ze środków budżetowych,
4) monitorowanie realizacji prac geodezyjnych  zleconych ze środków budżetowych,
5) sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi sprawozdaniami z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego,
6) współpraca z Wojewódzką Inspekcją Geodezyjną i Kartograficzną oraz Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.

§ 16. 1. Geolog Powiatowy (G) wykonuje zadania Starosty określone Uchwałą Zarządu Powiatu w Koszalinie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koszalinie.
2. Do  zadań Geologa Powiatowego należy  w szczególności:
1) gromadzenie, archiwizacja i przetwarzanie wyników prac geologicznych (prowadzenie Powiatowego Archiwum Geologicznego),
2) prowadzenie spraw dotyczących ochrony środowiska, w tym wstrzymywanie działalności i nakazywanie podjęcia czynności w celu doprowadzenia środowiska do właściwego stanu w razie wykonywania działań bez wymaganej koncesji, bez zatwierdzonego projektu prac geologicznych lub niezgodnie z nimi,
3) opiniowanie i uzgadnianie zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz z realizacją inwestycji,
4) uczestniczenie w procedurach opiniowania i uzgadniania wynikających z regulacji ustawy Prawo Ochrony Środowiska i innych ustaw,
5) wydawanie opinii dotyczących rozwiązań przyjętych w projektach studium zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 17. 1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów (RK) realizuje zadania na podstawie przepisów dotyczących ochrony  konkurencji i konsumentów.
2. Do zadań Rzecznika należy w szczególności:
1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa  w zakresie ochrony interesów konsumentów,
3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,

§ 18. 1. Rzecznik Prasowy (R)  realizuje zadania wynikające z przepisów prawa prasowego.
2. Do  zadań Rzecznika należy w szczególności:
1) zapewnienie obsługi prasowej Rady, Zarządu i Starosty,
2) współdziałanie z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz informowanie  o polityce, działalności i zamierzeniach Rady, Zarządu i Starosty,
3) organizowanie konferencji prasowych Starosty i Zarządu,
4) prowadzenie spraw związanych z wydawnictwami powiatu koszalińskiego,
5) współpraca przy organizacji uroczystości i imprez powiatowych.

§ 19. 1. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (PO) odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
2. Do  zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
1) zapewnianie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych w których są przetwarzane informacje niejawne,
3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
5) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Starosty planu ochrony informacji niejawnych, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji,
6) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
7) prowadzenie zwykłych i kontrolnych postępowań sprawdzających,
8) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych i osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
9) przekazywanie odpowiednio do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) ewidencji osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa,
10) sprawowanie nadzoru nad przetwarzaniem i ochroną informacji niejawnych.

§ 20. 1. Służba BHP (BHP) realizuje kontrole i zadania na podstawie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Do zadań Służby BHP należy w szczególności:
1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie,
2) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń oraz sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
3) prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy, w drodze do lub z pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe,
4) prowadzenie spraw związanych z oceną ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,
5) prowadzenie spraw związanych z profilaktyczną ochroną zdrowia pracowników, w tym analiza badań lekarskich w zakresie stosowania po zaleceniach lekarza medycyny pracy okularów, szkieł korekcyjnych do pracy przy komputerze,
6) przeprowadzanie szkoleń pracowników z zakresu bhp, organizowanie szkoleń okresowych z zakresu bhp,
7) prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym, ewakuacją pracowników i zwalczaniem pożarów,
8) opracowywanie instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzeń z zakresu bhp,
9) prowadzenie kart ewidencyjnych wyposażenia pracowników, zakup i wydawanie odzieży ochronnej i roboczej oraz środków ochrony indywidualnej i wyliczanie ekwiwalentu za pranie odzieży,
10) prowadzenie spisu substancji i mieszanin chemicznych niebezpiecznych oraz analiza kart charakterystyk.

§ 21. Inspektor Ochrony Danych (IOD)  Do zadań Inspektora należy w szczególności:
1) informowanie pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o ich obowiązkach i doradzanie im w tym zakresie,
2) określenie i przedstawienie do zatwierdzenia przez Administratora Danych zasad ochrony informacji, w tym danych osobowych,
3) informowanie Administratora Danych oraz pracowników o obowiązkach i odpowiedzialności spoczywającej na nich na mocy przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem RODO, KRI i innych przepisów prawa dotyczących ochrony informacji, w tym danych osobowych,
4) monitorowanie przestrzegania przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa informacji w tym danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych,
5) nadzorowanie i aktualizowanie dokumentacji w zakresie ochrony informacji, w tym danych osobowych,
6) zapoznawanie osób upoważnionych do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych z przepisami w tym zakresie,
7) udzielanie zaleceń, co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie ich wykonania,
8) wnioskowanie o ukaranie osób winnych naruszenia przepisów i zasad dotyczących ochrony informacji, w tym danych osobowych,
9) dokonywanie systematycznych kontroli i przeglądów stosowania przepisów w zakresie ochrony informacji, w tym danych osobowych. W ramach kontroli i przeglądów ma prawo:
a) wstępu do pomieszczeń (również po godzinach pracy) w których przetwarzane są informacje w tym dane osobowe i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych z RODO i KRI,
b) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
c) żądania okazania dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z problematyką kontroli,
d) żądania udostępnienia do kontroli urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych,
10) powoływanie, za zgodą Administratora Danych, do komisji kontrolującej przestrzeganie procedur ochrony informacji, w tym danych osobowych pracowników Starostwa,
11) informowanie Administratora Danych o przypadkach naruszenia przepisów RODO lub KRI,
12) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania informacji w tym danych osobowych w Starostwie,
13) prowadzenie i systematyczne aktualizowanie „Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych”,
14) podejmowanie działań mających na celu doskonalenie procedur ochrony informacji, w tym danych osobowych w Starostwie,
15) przeprowadzanie szkoleń pracowników oraz monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych,
16) reprezentowanie AD w kontaktach z biurem UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych),
17) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Starostwo.

§ 22. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu, Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Referatów i pracownikom na samodzielnych stanowiskach.

§ 23. Traci moc Zarządzenie Nr 20/2021 Starosty Koszalińskiego z dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego podziału zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Koszalinie zmienione Zarządzeniem Nr 39/2021 Starosty Koszalińskiego z dnia 4 października 2021r. oraz Zarządzeniem Nr 45/2021 Starosty Koszalińskiego z dnia 13 października 2021 r.

§ 24. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.


Udostępnij: Facebook | Twitter