Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Sekretarz

Agnieszka Maślińska
tel. 947140189
e-mail: sekretarz@powiat.koszalin.pl 

Opracowano zgodnie z Uchwała nr 35_2019 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 13.02.2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koszalinie
§ 20. 1. Sekretarz zapewnia warunki efektywnego funkcjonowania, sprawnego działania i prawidłowego wykonywania zadań Starostwa.
2. Do kompetencji Sekretarza należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji w Starostwie,
2) inicjowanie i koordynowanie prac związanych z opracowywaniem wewnętrznych regulacji organizacyjno-prawnych,
3) zapewnienie merytorycznej i techniczno-organizacyjnej obsługi posiedzeń organów Powiatu,
4) koordynowanie systemem kontroli zarządczej,
5) koordynowanie i nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał oraz innych materiałów dla potrzeb Zarządu i Rady,
6) nadzorowanie załatwiania petycji, skarg i wniosków wpływających do Starostwa,
7) nadzór nad realizacją zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów i referendów,
8) wykonywanie innych zadań w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd i Starostę.
§ 21. Sekretarz zastępuje Starostę oraz Wicestarostę w czasie ich nieobecności. W takim przypadku przysługują mu wyłącznie uprawnienia Wicestarosty podczas nieobecności Starosty.
§ 22. W czasie nieobecności Sekretarza obowiązki jego pełni Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.


Udostępnij: Facebook | Twitter