Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny

UCHWAŁA NR 604/2023 ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koszalinie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 poz. 1526) uchwala się, co następuje:
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Koszalinie

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin Organizacyjny, zwany w dalszej treści Regulaminem, określa organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Koszalinie.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Koszaliński,
2) Radzie lub Zarządzie – należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Powiatu w Koszalinie lub Zarząd Powiatu w Koszalinie,
3) Staroście, Wicestaroście, Sekretarzu i Skarbniku – należy przez to rozumieć odpowiednio Starostę Koszalińskiego, Wicestarostę Koszalińskiego, Sekretarza Powiatu Koszalińskiego oraz Skarbnika Powiatu Koszalińskiego,
4) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Koszalinie,
5) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Powiatu Koszalińskiego,
6) Starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Koszalinie,
7) wydziałach – należy przez to rozumieć Wydziały Starostwa Powiatowego w Koszalinie, równorzędne komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy,
8) kierownikach komórek organizacyjnych – należy przez to rozumieć naczelników wydziałów, kierowników referatów/biur oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach.
§ 3. Starostwo wykonuje zadania powiatowe z zakresu administracji publicznej określone ustawami, uchwałami Rady i Zarządu, a także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania powierzone na podstawie porozumień zawartych przez Powiat.
§ 4. Siedziba Starostwa mieści się w Koszalinie przy ulicy Racławickiej 13.
§ 5. Starostwo jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Rozdział 2. Zasady funkcjonowania Starostwa
§ 6. W swych działaniach Starostwo kieruje się zasadami praworządności, sprawiedliwości, gospodarności i współdziałania ze społecznością lokalną.
§ 7. Funkcjonowanie Starostwa opiera się na zasadzie służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
§ 8. Zasady postępowania oraz standardy zachowania pracowników Starostwa związane z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych określa Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o pracownikach samorządowych oraz Kodeks Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Koszalinie.
§ 9. Zasady i tryb postępowania ze sprawami wniesionymi do Starostwa regulują w szczególności przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy szczególne dotyczące prowadzenia określonych spraw.
§ 10. Archiwizację akt przeprowadza się na zasadach określonych w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
§ 11. Starostwo zapewnia każdemu dostęp do informacji publicznej związanej z jego działalnością i działalnością organów Powiatu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw.
§ 12. Starostwo prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

Rozdział 3. Organizacja Starostwa
§ 13. Starostwo działa w organizacyjnej strukturze wydziałów, referatów, biur i wyodrębnionych stanowisk pracy, które kompleksowo realizują zadania, do wykonywania których zostały powołane.
§ 14. W skład Starostwa wchodzą następujące równorzędne komórki organizacyjne, które przy oznakowaniu spraw używają symboli:
1) Wydział Finansowy – FN
2) Wydział Budownictwa – B
3) Wydział Ochrony Środowiska – OŚ
4) Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – GK
5) Wydział Nieruchomości – GN
6) Wydział Administracyjno – Inwestycyjny – ADI
7) Wydział Komunikacji i Dróg – KD
8) Referat Organizacyjny – OR
9) Referat Kancelaryjno – Archiwalny – AK
10) Referat Zarządzania Projektami – RZP
11) Referat Zamówień Publicznych – ZP
12) Referat Zarządzania Kryzysowego – ZK
13) Referat Prawny – RP
14) Biuro Kadr i Płac – KP
15) Biuro Rady i Zarządu Powiatu – BRZ
16) Audytor Wewnętrzny – A
17) Geodeta Powiatowy – GP
18) Geolog Powiatowy – G
19) Powiatowy Rzecznik Konsumentów – RK
20) Rzecznik Prasowy – R
21) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – PO
22) Służba BHP – BHP
23) Inspektor Ochrony Danych – IOD
§ 15. W celu realizacji zadań o złożonym charakterze, wymagających współpracy komórek organizacyjnych Starostwa lub współpracy z jednostkami organizacyjnymi Powiatu Starosta może tworzyć zespoły do określonych spraw.
§ 16. 1. Wydziałami kierują naczelnicy, referatami kierują kierownicy, a w biurach mogą zostać utworzone stanowiska kierownika biura.
2. Naczelnikiem Wydziału Finansowego jest Główny Księgowy.
3. Naczelnikiem Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru jest Geodeta Powiatowy.
4. Kierownikiem Referatu Prawnego jest radca prawny wyznaczony przez Starostę na koordynatora radców prawnych.
5. Kierownikiem Referatu Zarządzania Kryzysowego jest Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
6. W celu usprawnienia realizacji zadań wydziału Starosta może tworzyć stanowiska Zastępcy Naczelnika.

Rozdział 4. Zadania realizowane przez komórki organizacyjne Starostwa
§ 17. 1. Wydziały Starostwa realizują określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym (z wyłączeniem zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne powiatu) w zakresie:
1) edukacji publicznej,
2) promocji i ochrony zdrowia,
3) transportu zbiorowego i dróg publicznych,
4) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
5) kultury fizycznej i turystyki,
6) geodezji, kartografii i katastru,
7) gospodarki nieruchomościami,
8) administracji architektoniczno-budowlanej,
9) ochrony środowiska i przyrody,
10) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
11) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
12) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
13) ochrony praw konsumenta,
14) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
15) obronności,
16) promocji powiatu,
17) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
18) działalności w zakresie telekomunikacji.
2. Ponadto wydziały wykonują zadania związane z funkcjonowaniem Starostwa w szczególności w zakresie:
1) organizacji i funkcjonowania oraz obsługi administracyjno-gospodarczej,
2) obsługi prawnej,
3) kontroli zarządczej,
4) bezpieczeństwa i higieny pracy,
5) ochrony informacji niejawnych,
6) dostępu do informacji publicznej,
7) ochrony danych osobowych.
3. Szczegółowy podział zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne określa i aktualizuje Starosta w drodze zarządzenia.

Rozdział 5. Zakres działania i kompetencje kierownictwa Starostwa
§ 18. 1. Starosta jest kierownikiem Starostwa oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
2. Starosta kieruje bieżącymi sprawami Powiatu i odpowiada za właściwe funkcjonowanie Starostwa.
3. Starosta kieruje pracą Starostwa przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika.
4. Do kompetencji Starosty należy w szczególności:
1) organizowanie pracy Zarządu i Starostwa,
2) kierowanie bieżącymi sprawami Starostwa i reprezentowanie go na zewnątrz,
3) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach oraz podejmowanie wszelkich innych działań w sprawach z zakresu administracji publicznej zastrzeżonych dla Starosty,
4) zapewnienie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, informacji niejawnych,
5) pełnienie funkcji Szefa Obrony Cywilnej Powiatu,
6) realizowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obronności na obszarze Powiatu Koszalińskiego,
7) przyjmowanie obywateli w sprawach petycji, skarg i wniosków,
8) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty przez przepisy prawa, uchwały Rady i Zarządu.
§ 19. 1. Do kompetencji Wicestarosty należy w szczególności :
1) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę,
2) proponowanie i inicjowanie działań w zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych,
3) współdziałanie z komisjami Rady Powiatu,
4) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.
2. Wicestarosta zastępuje Starostę w czasie jego nieobecności lub w przypadku niemożności sprawowania przez niego funkcji i kieruje Starostwem poprzez wykonywanie związanych z tym zadań i kompetencji.
3. Czasowe zastępstwo Starosty nie obejmuje uprawnień pracodawcy wynikających z przepisów prawa pracy w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, wynagradzania, nagradzania oraz udzielania kar porządkowych pracownikom Starostwa.
§ 20. 1. Sekretarz zapewnia warunki efektywnego funkcjonowania, sprawnego działania i prawidłowego wykonywania zadań Starostwa.
2. Do kompetencji Sekretarza należy w szczególności:
1) nadzór nad organizacją pracy, przestrzeganiem porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji w Starostwie,
2) inicjowanie i koordynowanie prac związanych z opracowywaniem wewnętrznych regulacji organizacyjno-prawnych,
3) zapewnienie merytorycznej i techniczno-organizacyjnej obsługi posiedzeń organów Powiatu,
4) koordynowanie systemu kontroli zarządczej,
5) koordynowanie i nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał oraz innych materiałów dla potrzeb Zarządu i Rady,
6) nadzorowanie załatwiania petycji, skarg i wniosków wpływających do Starostwa,
7) nadzorowanie realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów i referendów,
8) wykonywanie innych zadań w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd i Starostę.
§ 21. Sekretarz zastępuje Starostę oraz Wicestarostę w czasie ich nieobecności. W takim przypadku przysługują mu wyłącznie uprawnienia Wicestarosty podczas nieobecności Starosty.
§ 22. 1. Skarbnik Powiatu jest głównym księgowym budżetu Powiatu.
2. Do kompetencji Skarbnika należy w szczególności:
1) zapewnienie realizacji polityki finansowej Powiatu,
2) nadzorowanie opracowania i realizacji projektu budżetu Powiatu oraz zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania,
3) zapewnienie prawidłowego sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej Powiatu,
4) nadzorowanie prawidłowości opracowywania planów finansowych Powiatu,
5) nadzorowanie przestrzegania przepisów o rachunkowości w Starostwie i w powiatowych jednostkach organizacyjnych,
6) przygotowywanie projektów uchwał oraz koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów uchwał Rady, Zarządu oraz wewnętrznych aktów prawa dotyczących budżetu i finansów Powiatu,
7) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstaniem zobowiązań majątkowych Powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonania kontrasygnaty,
8) przygotowywanie okresowych analiz, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej Powiatu.

Rozdział 6. Zadania kierowników komórek organizacyjnych
§ 23. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych zapewniają właściwe funkcjonowanie podległych im komórek organizacyjnych oraz zgodne z prawem wykonywanie przypisanych komórkom zadań i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność przed Starostą.
2. Do zadań kierowników komórek organizacyjnych należy w szczególności :
1) zapewnianie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań wydziału,
2) opracowywanie planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej zadań wydziału,
3) zapewnienie właściwych warunków pracy podległym pracownikom oraz nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników postanowień regulaminu pracy Starostwa, przepisów bhp i p.poż., o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie danych osobowych,
4) usprawnianie organizacji pracy wydziału,
5) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji dotyczących realizacji zadań wydziału, nadzorowanie udostępniania danych,
6) nadzorowanie udostępniania danych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz informacji w trybie dostępu na wniosek,
7) wykonywanie zadań przypisanych zarządzeniami Starosty oraz uchwałami Zarządu i Rady.
§ 24. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych przygotowują opisy stanowisk pracy, które zawierają w szczególności zakres czynności, posiadane upoważnienia i pełnomocnictwa oraz zakres odpowiedzialności pracownika.
2. W przypadku zmiany zakresu, charakteru i treści zadań wydziału oraz sposobu ich realizacji, kierownicy komórek organizacyjnych dokonują odpowiednich zmian w opisach stanowisk pracy.

Rozdział 7. Zadania wspólne komórek organizacyjnych
§ 25. Do wspólnych zadań wydziałów należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, materiałów, sprawozdań, porozumień, analiz i informacji na sesje Rady, posiedzenia komisji Rady, posiedzenia Zarządu, dla potrzeb Starosty oraz organów nadzoru w zakresie swojej właściwości,
2) realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu oraz zarządzeń Starosty,
3) współdziałanie ze Skarbnikiem i Głównym Księgowym w zakresie projektowania realizacji planu finansowego Starostwa w części dotyczącej działalności danej komórki organizacyjnej,
4) rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu z Biurem Rady i Zarządu Powiatu interpelacji i wniosków radnych,
5) przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i wnioski posłów do Sejmu RP, senatorów i radnych oraz udzielanie im wszechstronnej pomocy w realizacji ich zadań,
6) współdziałanie przy rozpatrywaniu petycji, skarg i wniosków,
7) realizacja zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa,
8) współpraca przy tworzeniu strony internetowej Powiatu oraz dostarczanie danych i informacji publikowanych w sieci teleinformatycznej,
9) realizacja zadań związanych z ochroną danych osobowych.

Rozdział 8. Zadania Geodety Powiatowego i Geologa Powiatowego
§ 26. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Geodetę Powiatowego należy w szczególności:
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
a) prowadzenie dla obszaru powiatu:
– ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,
– geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,
– gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,
c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,
2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
3) zakładanie osnów szczegółowych,
4) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
5) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
§ 27. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Geologa Powiatowego należy w szczególności:
1) podejmowanie rozstrzygnięć oraz wykonywanie czynności niezbędnych do stosowania ustawy prawo geologiczne i górnicze, w tym udzielanie koncesji,
2) kontrola i nadzór nad działalnością regulowaną ustawą prawo geologiczne i górnicze, w tym w zakresie projektowania prac geologicznych oraz sporządzania dokumentacji geologicznych.

Rozdział 9. Upoważnienia do załatwiania spraw
§ 28. 1. Starosta może upoważnić pracowników Starostwa do załatwiania spraw w jego imieniu, w tym do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Powiatu lub Starosty, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
2. Upoważnień do prowadzenia spraw i wydawania decyzji administracyjnych oraz innych upoważnień Starosta udziela w formie pisemnej.
§ 29. 1. Projekty upoważnień pracowników Starostwa opracowują ich przełożeni.
2. Zbiór upoważnień prowadzi Biuro Kadr i Płac.
3. Odpis upoważnienia umieszcza się w aktach osobowych, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Rozdział 10. Zasady i tryb postępowania przy opracowywaniu i wydawaniu aktów prawnych organów Powiatu
§ 30. 1. Do zadań komórek organizacyjnych Starostwa należy przygotowywanie w zakresie swego działania projektów:
1) uchwał Rady,
2) uchwał, decyzji i postanowień Zarządu,
3) zarządzeń Starosty.
2. Projekty aktów prawnych winny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi zasadami techniki legislacyjnej w Programie Legislator.
3. Treść projektów aktów prawnych powinna być jasna, zwięzła, poprawna pod względem językowym i powszechnie zrozumiała.
§ 31. 1. Projekt aktu prawnego powinien zawierać w szczególności tytuł, podstawę prawną, przepisy regulujące sprawy będące przedmiotem danego aktu prawnego i uzasadnienie z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uzasadnienia nie wymagają projekty uchwał w sprawach o charakterze formalnym, w sprawach personalnych oraz zarządzenia Starosty.
3. Tytuł aktu prawnego powinien zawierać:
1) oznaczenie rodzaju aktu (uchwała, zarządzenie),
2) numer aktu,
3) oznaczenie organu wydającego akt,
4) datę podjęcia aktu (dzień, miesiąc, rok),
5) określenie przedmiotu aktu.
4. W treści aktu należy:
1) określić podstawę prawną z powołaniem się na przepisy upoważniające organ do określonego działania i wskazać źródło publikacji,
2) podać zwięźle istotne postanowienia aktu ujęte w paragrafy, ustępy, punkty, litery i tirety,
3) określić podmioty odpowiedzialne za wykonanie lub nadzorujące realizację aktu,
4) podać pełne tytuły aktów, które tracą moc,
5) określić termin wejścia w życie aktu,
6) umieścić klauzulę o ogłoszeniu w przypadku, jeżeli przewidują to przepisy.
5. W uzasadnieniu należy w szczególności wskazać potrzebę podjęcia aktu, oczekiwane skutki społeczne oraz ewentualne skutki finansowe, z jednoczesnym wskazaniem źródła ich pokrycia.
§ 32. 1. Przygotowanie projektu należy do kierowników komórek organizacyjnych, z którego właściwością rzeczową związane są sprawy będące przedmiotem regulacji.
2. Projekt aktu prawnego po dokonaniu niezbędnych uzgodnień podlega kontroli pod względem formalnym i prawnym przez Referat Prawny. Kontrola przeprowadzana jest na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych radca prawny zwraca projekt aktu w celu usunięcia wad, z pouczeniem o obowiązku przedstawienia poprawionego projektu do ponownego zaopiniowania.
4. Prawidłowo sporządzone projekty aktów prawnych, podpisane przez kierownika komórki organizacyjnej merytorycznie odpowiedzialnego za przygotowanie projektu i pracownika przygotowującego projekt oraz zaparafowane przez radcę prawnego, kierowane są do Rady, Zarządu lub Starosty.
§ 33. Szczegółowy tryb i zasady wnoszenia oraz rozpatrywania wniosków i projektów uchwał na posiedzenia Zarządu oraz wnoszenia uchwał Rady określa odrębna uchwała Zarządu.

Rozdział 11. Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków
§ 34. 1. Skargi i wnioski składane przez obywateli osobiście przyjmuje Starosta, Wicestarosta lub Sekretarz w każdy czwartek w godz. 1300 – 1600.
2. Skargi i wnioski przyjmowane są również przez kierowników komórek organizacyjnych w godzinach pracy Starostwa.
§ 35. Rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz przepisach wykonawczych.
§ 36. 1. Skargi dotyczące zadań lub działalności Zarządu w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej rozpatruje Wojewoda.
2. Skargi dotyczące działalności Zarządu, Starosty oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych rozpatruje Rada, z zastrzeżeniem ust.1.
3. Skargi dotyczące zaniedbań lub nienależytego wykonywania zadań przez pracowników Starostwa rozpatruje Starosta.
§ 37. 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, drogą komunikacji elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
2. Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko, nazwę oraz adres wnoszącego, pod rygorem pozostawienia ich bez rozpoznania w przypadku braku tych danych.
3. Jeżeli skarga lub wniosek nie zostały złożone na piśmie osoba przyjmująca skargę lub wniosek sporządza protokół przyjęcia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 38. Rejestr skarg i wniosków prowadzi Biuro Rady i Zarządu Powiatu.
§ 39. Kierownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni są za niezwłoczne przekazywanie do Biura Rady i Zarządu Powiatu wyjaśnień oraz dokumentacji niezbędnych do rozpatrzenia skarg i wniosków.

Rozdział 12. Postanowienia końcowe
§ 40. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu oraz kierownikom komórek organizacyjnych.
§ 41. Traci moc uchwała Nr 35/2019 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koszalinie zmieniona Uchwałą Nr 115/2019 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 11 września 2019 r., Uchwałą Nr 367/2021 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 25 sierpnia 2021 r. oraz Uchwałą Nr 428/2022 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 19 stycznia 2022 r.
§ 42. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 r.

Starosta Koszaliński
Marian Hermanowicz

Uchwała_Nr_616_na_2023_Zarządu_Powiatu_w_Koszalinie zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koszalinie.pdf


Udostępnij: Facebook | Twitter