Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Starosta Koszaliński

Starosta Koszaliński

Wicestarosta zdjęcie Tomasz Tesmer

Tomasz Tesmer
tel. 947140189
e-mail: poczta@powiat.koszalin.pl

Opracowano zgodnie z Uchwała nr 35_2019 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 13.02.2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koszalinie

§ 18. 1. Starosta jest kierownikiem Starostwa oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
Starosta kieruje bieżącymi sprawami Powiatu i odpowiada za właściwe funkcjonowanie Starostwa.
Starosta kieruje pracą Starostwa przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika.
Do kompetencji Starosty należy w szczególności:
1) organizowanie pracy Zarządu i Starostwa,
2) kierowanie bieżącymi sprawami Starostwa i reprezentowanie go na zewnątrz,
3) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach oraz podejmowanie wszelkich innych działań w sprawach z zakresu administracji publicznej zastrzeżonych dla Starosty,
4) zapewnienie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, informacji niejawnych,
5) pełnienie funkcji Szefa Obrony Cywilnej Powiatu,
6) realizowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obronności na obszarze Powiatu Koszalińskiego,
7) przyjmowanie obywateli w sprawach petycji, skarg i wniosków,
8) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty przez przepisy prawa, uchwały Rady i Zarządu.


Udostępnij: Facebook | Twitter