Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Wicestarosta Koszaliński

Wicestarosta Koszaliński

Agnieszka Ławrynowicz Wicestarosta Koszaliński

Agnieszka Ławrynowicz
tel. 947140189
e-mail: wicestarosta@powiat.koszalin.pl

Opracowano zgodnie z Uchwała nr 35_2019 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 13.02.2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koszalinie
§ 19. 1. Do kompetencji Wicestarosty należy w szczególności :
1) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę,
2) proponowanie i inicjowanie działań w zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych,
3) współdziałanie z komisjami Rady Powiatu,
4) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.
2. Wicestarosta zastępuje Starostę w czasie jego nieobecności lub w przypadku niemożności sprawowania przez niego funkcji i kieruje Starostwem poprzez wykonywanie związanych z tym zadań i kompetencji.
3. Czasowe zastępstwo Starosty nie obejmuje uprawnień pracodawcy wynikających z przepisów prawa pracy w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, wynagradzania, nagradzania oraz karania pracowników Starostwa.


Udostępnij: Facebook | Twitter