Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://powiat.koszalin.pl/

Data publikacji: np. 2020.06.17
Data aktualizacji: np. 2020.06.17

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • widoczny fokus,
  • wyróżnienie odnośników.

Data sporządzenia: np. 2020.06.17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Kulesza, agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 714 01 75.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl .

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin

Do budynku prowadzą dwa wejścia. To budynek czterokondygnacyjny, wyposażony w windę z przyciskami sterującymi umożliwiającymi odczyt piętra w piśmie Braille’a. Wejście główne posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Szerokość głównych drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (bez progów i barier architektonicznych). Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie i są oznakowane kontrastową taśmą. W holu budynku po lewej stronie od wejścia znajduje się portiernia, a na wprost punkt obsługi interesanta oraz tablica informacyjna w druku powiększonym dla osób słabowidzących. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W Starostwie Powiatowym nie ma pętli indukcyjnych, pasów asystujących i pasów przewodników oraz wyodrębnionej toalety dla osób niepełnosprawnych.