Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Skarbnik

Agnieszka Kowalska
tel. 947140186
e-mail: skarbnik@powiat.koszalin.pl 

Opracowano zgodnie z Uchwała nr 35_2019 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 13.02.2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koszalinie
§ 23. 1. Skarbnik Powiatu jest głównym księgowym budżetu Powiatu.
2. Do kompetencji Skarbnika należy w szczególności:
1) zapewnienie realizacji polityki finansowej Powiatu,
2) nadzorowanie opracowania i realizacji projektu budżetu Powiatu oraz zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania,
3) zapewnienie prawidłowego sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej Powiatu,
4) nadzorowanie prawidłowości opracowywania planów finansowych Powiatu,
5) nadzorowanie przestrzegania przepisów o rachunkowości w Starostwie
i w powiatowych jednostkach organizacyjnych,
6) przygotowywanie projektów uchwał oraz koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów uchwał Rady, Zarządu oraz wewnętrznych aktów prawa dotyczących budżetu i finansów Powiatu,
7) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstaniem zobowiązań majątkowych Powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonania kontrasygnaty,
8) przygotowywanie okresowych analiz, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej Powiatu.


Udostępnij: Facebook | Twitter