Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Zapytania Ofertowe

Kompleksowe opracowanie systemu identyfikacji wizualnej dla powiatu koszalińskiego wraz z hasłem promującym i opracowanie symboli dla jego jednostek organizacyjnych.

Dodano: 28 lutego, 2022 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Zapytanie ofertowe nr 1/OR.0533.1.2022.AK

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z  późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą nr 279/2020 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad realizacji przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie na rzecz Powiatu Koszalińskiego zamówień niepodlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych lub wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów Pzp.

Powiat Koszaliński – Racławicka 13, 75-620 Koszalin zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia:
Kompleksowe opracowanie systemu identyfikacji wizualnej dla powiatu koszalińskiego wraz z hasłem promującym i opracowanie symboli dla jego jednostek organizacyjnych.                                                                                     

 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1.Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2022 r.
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji. Wykonawca pisemnie, nie później niż 7 dni przed końcem umowy, poinformuje Zamawiającego o przyczynach wydłużenia i terminie potrzebnym na zrealizowanie usługi. Wykonawca musi otrzymać pisemną zgodę Zamawiającego na wydłużenie realizacji.

ROZLICZENIA Z WYKONAWCĄ:

 1. Cena jednostkowa oraz wartość zbiorcza zamówienia powinna być podana w złotych polskich – PLN (brutto).
 2. Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN).
 3. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z kompleksową realizacją zamówienia.
 4. Cena musi być stała w okresie trwania umowy.
 5. Szczegóły wynagrodzenia – zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy, stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego, będącej integralną jego częścią.
 6. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie sukcesywnych płatności czy też płatność zaliczkową.
 7. Termin płatności 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej FV/rachunku i zatwierdzonego protokołu odbioru.
 8. Osobami upoważnionymi do zatwierdzenia protokołu odbioru jest Naczelnik lub Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Ważność oferty: 30 dni. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia związania z ofertą, po uprzednim powiadomieniu Oferentów korespondencją e-mail.
 2. Kryterium oceny oferty jest cena. Zamawiający wybierze ofertę zawierającą najniższą cenę.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I PRZEKAZANIA OFERTY:

 1. Ofertę Wykonawca przedkłada wypełniając załącznik nr 1
 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 4. Ofertę należy:
  -przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl,nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.03.2022 r.,
  lub:
  – dostarczyć do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Koszalinie (ul. Racławicka 13, Koszalin), w zamkniętej i opisanej kopercie z dopiskiem
  „Oferta dla zamówienia pod nazwą „ …….”nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.03.2022 r.
  lub:
  – przesłać listownie na adres Zamawiającego (Powiat Koszaliński – ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin) w opisanej kopercie z dopiskiem
  „Oferta dla zamówienia pod nazwą….”nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.03.2022 r.

Decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Koszalinie. Osobą uprawnioną do kontaktu, w przypadku pytań do przedmiotu zamówienia jest Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Koszalinie – Agnieszka Kulesza, tel. 94 714 01 75.

Zapytania kierować należy tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl, do dnia 02.03.2022 r.
Zapytania kierowane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Oferty częściowe, przesłane po terminie oraz nie zawierające wymaganych załączników, nie będą rozpatrywane.

  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Zgodnie z załączonym do zapytania ofertowego wzorem umowy, który wraz z załącznikiem nr 1 stanowi jego integralną część.

WYMOGI FORMALNE W STOSUNKU DO WYKONAWCÓW:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

UWAGI KOŃCOWE: Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Powiatu Koszalińskiego    do zawarcia umowy. Powiat Koszaliński może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

umowa-nr-1_OR.0533.1.2022.AK_.pdfpdf0.1 MBPobierz
zapytanie ofertowe nr 1_OR.0522.1.2022.AK_skanpdf0.1 MBPobierz
zal.-do-umowy-nr-1_OR.0533.1.2022.AK_.docmsword0.1 MBPobierz
Zapytanie ofertowe nr 1/OR.0533.1.2022.AKpdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter