Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Informacje dot. realizacji projektu grantowego

logotyp Ministerstwo Zdrowia                                                                                                         logotyp NFZ

 

 

 

28 października 2020 r., została podpisana pomiędzy:
Narodowym Funduszem Zdrowia a Starostą Koszalińskim, będącym organem prowadzącym dla Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu, umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, umowa nr COVID.19.16.0044.

Pozyskane środki zostały przyznane Grantobiorcy z tytułu realizacji projektu grantowego nr POWR.05.02.00-00-001/20
pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych
, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Przyznany Grantobiorcy grant polega na realizacji wypłat dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Łączna wysokość grantu wynosi: 36 367,73 zł.
Okres realizacji Projektu: 01.05.2020 – 31.12.2020 r.

logotypy informujące o źródle finansowania grantu

Plakat informacyjny grantu


Udostępnij: Facebook | Twitter