Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Wydział Budownictwa

Legalizacja samowoli

Dodano: 22 września, 2020 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Uproszczone postępowanie legalizacyjne samowoli budowlanych

Dotychczasowe przepisy obejmowały jedno postepowanie w przypadku wszczęcia i prowadzenia robót budowlanych bez zezwolenia czyli tzw. samowoli budowlanej. Zmiany wprowadziły odrębne postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy. Wprowadzono uproszczone postępowanie legalizacyjne dla samowoli budowlanych, obiektów budowlanych lub części obiektów budowalnych zbudowanych bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę, gdy od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat.

Uwaga! Nie będzie można wszcząć uproszczonego postępowania legalizacyjnego, jeśli przed 19 września 2020 r. dla samowoli budowlanej wydany zostanie nakaz rozbiórki.

Decyzja o nakazie rozbiórki zostanie wydana w przypadku:

  • niezłożenia wniosku o legalizację budowy w terminie
  • wycofania wniosku o legalizację budowy
  • nieprzedłożenia, w wyznaczonym terminie, dokumentów legalizacyjnych
  • niewykonania, w wyznaczonym terminie, postanowienia o usunięciu nieprawidłowości w dokumentach legalizacyjnych
  • nieuiszczenia opłaty legalizacyjnej w terminie
  • kontynuowania budowy pomimo postanowienia o wstrzymaniu budowy.

Informacje ze strony: www.biznes.gov.pl


Udostępnij: Facebook | Twitter