Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Obszary Natura 2000

Obszary Natura 2000

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego. Celem programu jest m.in. zachowanie zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych, zwierząt i roślin. Sieć tworzą dwa typy obszarów: obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).

Na terenie powiatu koszalińskiego znajduje się:

  • 8 Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk (SOO) – Dolina Grabowej, Dorzecze Parsęty, Warnie Bagno, Bobolickie Jeziora Lobeliowe, Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski, Jezioro Bukowo, Jezioro Bobęcińskie, Dolina Radwi Chocieli i Chotli;
  • 2 obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) – Zatoka Pomorska i Przybrzeżne wody Bałtyku.

Obszary NATURA 2000 ustalone zostały pod względem przyrodniczym. Przy określaniu ich nie były uwzględniane granice administracyjne. Z tego powodu rozciągają się w całości lub obejmują swym zasięgiem większą lub mniejszą część terytorium powiatu. W dużej części obszary te zostały omówione przy opisie rezerwatów i obszarów chronionego krajobrazu. W tym miejscu należy tylko zwrócić uwagę na niewspominane tutaj obszary dotyczące Bobolickich Jezior Lobeliowych i Doliny Radwi, Chocieli i Chotli.

BOBOLICKIE JEZIORA LOBELIOWE

Obejmują skupienie kilkunastu niewielkich jezior rynnowych, a także dużą liczbę oczek polodowcowych rozmieszczonych w krajobrazie morenowym. W jego granicach, oprócz różnego rodzaju zbiorowisk wodnych, znajdują się torfowiska i rozległe kompleksy buczyn.

Ostoję wyróżnia znajdujące się tu jedno z największych skupień jezior lobeliowych (16 zbiorników). Największe z nich w powiecie to: Chlewo Wielkie (Porost), Trzebień Średni i Pniewo (Nafta). Prawie wszystkie jeziora charakteryzują się obecnością gatunków reliktowych, takich jak: lobelia jeziorna, brzeżyca jednokwiatowa i poryblin jeziorny.

DOLINA RADWI, CHOCIELI I CHOTLI

Obejmuje dolinę rzeki Radwi z jej największymi dopływami – Chocielą i Chotlą, od obszarów źródliskowych aż do ujścia do Parsęty w Karlinie. Obszar ma niezwykle bogatą rzeźbę terenu, na którą składają się doliny rzeczne, jeziora, głębokie jary o stromych zboczach, z wypływającymi z nich źródliskami, zabagnione zakola rzek, rozlewiska, łąki i zboczowe lasy. W granicach obszaru znajduje się kilkanaście użytków ekologicznych, obszary chronionego krajobrazu – Dolina Radwi i Okolice Żydowo-Biały Bór oraz zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina rzeki Chociel”. Obszar ten swoim zasięgiem obejmuje dolinę Chocieli z różnorodnymi zbiorowiskami bagiennymi i łąkowymi, w obrębie której występuje unikatowy w skali europejskiej pełnik europejski oraz inne gatunki chronione, takie jak: wawrzynek wilczełyko i podkolan biały.


Udostępnij: Facebook | Twitter