Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie informuje, że w dniu 18 kwietnia 2019 r. o godzinie 11.00, w sali konferencyjnej nr 409 (IV p.) Starostwa Powiatowego w Koszalinie, przy ul. Racławickiej 13 odbędzie się VIII sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Dodano: 11 kwietnia, 2019 | Autor: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie informuje, że w dniu 18 kwietnia 2019 r. o godzinie 11.00, w sali konferencyjnej nr 409 (IV p.)

Starostwa Powiatowego w Koszalinie, przy ul. Racławickiej 13 odbędzie się VIII sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu z dnia 28 lutego 2019 r.
 5. Sprawozdanie Starosty z działania Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z VII sesji.
 7. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 2018 roku.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie w 2018 r.
 9. Informacja w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
 10. Sprawozdanie z realizacji ”Rocznego programu współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
 11. Sprawozdanie Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie z wykonania planu finansowego za 2018 r.
 12. Wystąpienia obywatelskie:
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie oraz informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie za 2018 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie za 2018 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 3505Z (0355Z) ul. Morska w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do działki nr 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Koszalińskiego na czas nieokreślony.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Koszalińskiego od dnia 1 września 2019 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
  Koszalińskiego na lata 2019-2027.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2019.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mielno w roku 2019.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sianów w roku 2019.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2019 roku.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Koszalinie.
 28. Zapytania i interpelacje radnych.
 29. Sprawy organizacyjne.
 30. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 31. Wnioski i oświadczenia radnych.
 32. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Grabarek


Udostępnij: Facebook | Twitter