Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

UWAGA! Sprzedaż nieruchomości

Dodano: 10 listopada, 2022 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Starosta Koszaliński ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej  z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

1.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Nr działki powierzchnia /ha/m2
Właściciel: Gmina Mielno
Okres użytkowania wieczystego: do dnia 14.12.2088 r.
Użytkownik Wieczysty: Skarb Państwa
obręb ewidencyjny  0020 Mielno
jednostka ewidencyjna Mielno
Księga wieczysta nr K01K/00122387/1
Nr działki dz. nr 31/36
Powierzchnia /ha/m² 0,0663 ha

2. Wysokość wadium: 16 000,00 zł
3. Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (netto)
160.000,00 zł
Do podanej ceny  należy doliczyć obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%
Cena prawa użytkowania wieczystego nieruchomości podlega zapłacie jednorazowej na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność w formie aktu notarialnego.

4. Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka ewidencyjna nr 31/36 o pow. 0,0663 ha obręb Mielno, gmina Mielno stanowi własność Gminy Mielno a użytkownikiem wieczystym nieruchomości do dnia 14.12.2088 r. jest Skarb Państwa.
Sposób korzystania z przedmiotowej nieruchomości ujawniony w dziale I-SP księgi wieczystej nr KO1K/00122387/1 – zabudowa mieszkalna jednorodzinna.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów stanowi pastwiska trwałe – PsV oraz grunty orne – RIVa.
Działka nr 31/36 położona jest w zachodniej części miasta Mielno. Posiada dojazd do ulicy o nawierzchni bitumicznej, ulicami o nawierzchni gruntowej, częściowo utwardzonych. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki budowlane. Teren działki płaski, kształt regularny. Działka z dostępem do sieci energetycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej ułożonych w pasie drogowym ulicy Okrężnej.

5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy  nr XLIV/459/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. działka nr 31/36 położona jest w obszarze elementarnym oznaczonym jako III.MU2-i – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej intensywnej z wyłączeniem zabudowy rekreacji indywidualnej i sezonowej turystycznej bazy noclegowej.
Na teren, który obejmuje obecną działkę nr 31/36  wydana została decyzja o warunkach zabudowy: GPN.6730.275.2017.1, która pozostaje w obrocie prawnym. Decyzja ta była podstawą do geodezyjnego wydzielenia działki nr 31/36. Zgodnie z pismem Gminy Mielno znak: GNP.0300.12.2022.7 z dnia 03.06.2022 r. na działkę ewidencyjną nr 31/36 nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy

6. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży:
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na podstawie Zarządzenia nr 170/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Zarządzenia  nr 30/2022 Starosty Koszalińskiego
z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w trybie przetargu nieograniczonego, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 31/36 w obrębie ewidencyjnym 0020 Mielno, położonej w gminie Mielno.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 23 listopada 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13 p. 409 (IV piętro).

więcej informacji na stronie BIP

______________________________________________________________________________

Starosta Koszaliński ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

1. Oznaczenie Nieruchomości,  księga wieczysta, kataster nieruchomości, powierzchnia w ha
Właściciel: Skarb Państwa
obręb ewidencyjny Żydowo
jednostka ewidencyjna Polanów – Obszar Wiejski
nr działki 651
powierzchnia 3,27 ha
Księga wieczysta nr K01K/00084755/3

2. Cena wywoławcza nieruchomości termin zapłaty jednorazowej
90 000,00 zł
(Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.931 z późn. zm.).
Cena nieruchomości podlega zapłacie jednorazowej na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność
w formie aktu notarialnego.

3. Wysokość wadium w zł: 9 000,00 zł

4. Opis Nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie ewidencyjnym Żydowo gmina Polanów. Posiada dostęp do drogi publicznej asfaltowej. Oddalona od wsi Żydowo o około 3 km. Sąsiedztwo stanowią grunty rolne, tereny zadrzewione i zakrzaczone, nieużytki, użytki zielone. Teren działki zróżnicowany, kształt działki w miarę regularny, ukształtowanie terenu niekorzystne – teren pagórkowaty.
W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jako RIVb – grunty orne, PsIV – pastwiska trwałe oraz Lzr-RIVb – grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Polanów zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Polanowie nr XXIII/119/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r., działka nr 651 w obrębie Żydowo oznaczona została jako: w części grunt rolny, w części bagna, torfowiska, łąki podmokłe, działka znajduje się w obszarze Chronionego Krajobrazu. Dla działki nr 651 obręb Żydowo nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

6. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży:
Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie Zarządzenia Nr 235/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 października 2019 roku, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, oraz Zarządzenia Starosty Koszalińskiego nr 54/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa.
Sprzedaż nastąpi z uwzględnieniem warunków określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2022 r. poz.461 z późn. zm.).

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 23 listopada 2022 r. o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13 p. 409 (IV piętro).

więcej informacji na stronie BIP

______________________________________________________________________________

Starosta Koszaliński ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa:

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Właściciel: Skarb Państwa
Jednostka ewidencyjna 0083 Dargiń
obręb ewidencyjny Bobolice
Księga wieczysta nr KO1I/00046608/8

2. Nr działki powierzchnia/ha/
dz. nr 291     o pow.  0,3700 ha

3. Cena  wywoławcza nieruchomości / termin zapłaty jednorazowej
35 000,00 zł ( Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.z 2022r. poz.931).
Cena nieruchomości podlega zapłacie jednorazowej na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność w formie notarialnego.

4. Opis Nieruchomości:
Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Dargiń gmina Bobolice i stanowi niezabudowaną działkę gruntu porośnięta roślinnością trawiastą, w części zadrzewioną samosiejkami. Teren działki nr 291 jest płaski a kształt zbliżony do równoległoboku. Przebiega przez nią sieć energetyczna oraz znajdują się na niej pozostałości betonowych fundamentów. Nieruchomość ogrodzona jest od strony zachodniej siatką na słupach betonowych.
Na granicy działki nr 291 usytuowana jest szafka energetyczna. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej poprzez drogę gruntową gminną (działka ewidencyjna nr 407).

5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Bobolicach Nr III/16/98  z dnia 18 grudnia 1998 r. zatwierdzającą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bobolice, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Bobolicach  Nr V/33/11 z dnia 30 marca 2011 r., Nr XXIII/221/12 z dnia 6 grudnia 2012 r., Nr XXXVI/333/14 z dnia 27 marca 2014 r., Nr XI/73/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. oraz
Nr XIV/129/16 z dnia 23 marca 2016 r. – działka ewidencyjna nr 291 obręb ewidencyjny 0083 Dargiń gmina Bobolice oznaczona jest jako: obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej w tym grunty RV-0,3 ha i Br-RV-0,07 ha.

Dla działki nr 291 nie została wydana decyzje o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

6. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży:
Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie Zarządzenia Nr 193/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. oraz Zarządzenia Nr 33/2022 Starosty Koszalińskiego z dnia 2 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie ewidencyjnym Dargiń gmina Bobolice.

Sprzedaż nastąpi z uwzględnieniem warunków określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 roku
o kształtowaniu ustroju rolnego. (Dz.U. z 2022r. poz.461 z późn. zm.)

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 28 listopada 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13 p. 409 (IV piętro).

więcej informacji na stronie BIP

______________________________________________________________________________

Starosta Koszaliński ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa:

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Właściciel: Gmina Mielno
Okres użytkowania wieczystego: do dnia 14.12.2088 r.
Użytkownik Wieczysty: Skarb Państwa
obręb ewidencyjny 0020 Mielno
jednostka ewidencyjna Mielno
Księga wieczysta nr K01K/00023381/5
Nr działki nr 711/72
Powierzchnia /ha/m² 0,1969 ha

2. Wysokość wadium: 50 000,00 zł

3. Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (netto)

510.000,00 zł (Sprzedaż zwolniona od podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).
Cena prawa użytkowania wieczystego nieruchomości podlega zapłacie jednorazowej na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność w formie aktu notarialnego.

4. Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka ewidencyjna nr 711/72 o pow. 0,1969 ha obręb Mielno, gmina Mielno stanowi własność Gminy Mielno a użytkownikiem wieczystym nieruchomości do dnia 14.12.2088 r. jest Skarb Państwa.

Sposób korzystania z przedmiotowej nieruchomości ujawniony w dziale I-SP księgi wieczystej nr KO1K/00023381/5 – przeznaczona pod budowę domu jednorodzinnego mieszkalnego.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów stanowi  grunty orne – R. Działka 711/72 zlokalizowana jest   w części południowej miasta  z bezpośrednim dostępem do pasa drogowego ul. Słowackiego, drogi o nawierzchni z kostki betonowej, które przechodzi w drogę gruntową wzdłuż granicy północnej działki. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki budowlane, niezabudowane od północy i południa oraz działki zabudowane budynkami mieszkalnymi  i pensjonatowymi od wschodu i zachodu. Teren działki płaski, kształt regularny. Działka z dostępem do sieci energetycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej, ułożonych na działce i w pasie drogowym ulicy Słowackiego.

5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.W studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy nr XLIV/459/10 z dnia 27 kwietnia 2010r. działka nr 711/72 położona jest w obszarze elementarnym oznaczonym jako III.MU2-s – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej średnio intensywnej. Zgodnie z pismem Gminy Mielno znak: GNP.0300.12.2022.7 z dnia 03.06.2022 r. na działkę ewidencyjną nr 711/72 nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

6. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży:
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na podstawie Zarządzenia nr 167/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
Zarządzenia  nr 31/2022 Starosty Koszalińskiego z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w trybie przetargu nieograniczonego, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 711/72 w obrębie ewidencyjnym 0020 Mielno, położonej w gminie Mielno.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 19 grudnia 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13 p. 409 (IV piętro).

więcej informacji na stronie BIP


Udostępnij: Facebook | Twitter