Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

Dodano: 09 października, 2020 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

1.  Przedmiot konsultacji.
Przedmiotem konsultacji był projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

2.  Podstawa prawna.
Konsultacje odbyły się na podstawie uchwały Nr XXXIX/385/10 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 października 2010 r., w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

3.  Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach.
Do uczestnictwa w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie powiatu koszalińskiego.

4.  Forma konsultacji.
Konsultacje odbyły się poprzez umieszczenie informacji o konsultacjach wraz z projektem Programu w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.powiat.koszalin.pl, na stronie internetowej Powiatu: www.powiat.koszalin.pl oraz wywieszenie informacji wraz z projektem Programu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie przy ulicy Racławickiej 13 (parter). Przedmiotowy dokument został również udostępniony do wglądu i konsultacji w siedzibie Starostwa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

Z treścią projektu Programu można było zapoznać się podczas otwartych spotkań z NGO, zorganizowanych w dniach: 19.09.2020 r. w Zegrzu Pomorskim, w ramach Pikniku Sportowego i 20.09.2020 r. w Starych Bielicach, w ramach Pikniku Rodzinnego. Uczestnikom spotkania przedstawiono projekt Programu. Po omówieniu treści dokumentu, przedstawiciele organizacji pozarządowych mogli wyrazić swoje opinie i uwagi do projektu Programu na przygotowanym formularzu konsultacji.

Ponadto opinie i uwagi dotyczące Programu można było składać na formularzu konsultacji drogą elektroniczną na adres: ewa.zagorska@powiat.koszalin.pl lub na piśmie, bezpośrednio w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie ul. Racławicka 13 (Kancelaria Ogólna – parter).

5.  Termin konsultacji.
Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 17.09.2020 r. do dnia 28.09.2020 r.

6.  Odpowiedzialność za przeprowadzenie konsultacji.
Komórką odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji był Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

7.  Przebieg i wynik konsultacji.
W terminie konsultacji, w formach określonych powyżej nie wpłynęły żadne uwagi, ani opinie dotyczące projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. Podczas zorganizowanych otwartych spotkań z NGO, uczestniczący w nich przedstawiciele organizacji pozarządowych nie wnieśli uwag do Programu. Protokoły z przeprowadzonych konsultacji podczas otwartych spotkań stanowią załączniki do niniejszego dokumentu.

W celu zajęcia stanowiska, przedmiotowy protokół przedkłada się Zarządowi Powiatu.

Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Koszalińskiego.

Protokół z otwartego spotkania z NGO, zorganizowanego w dniu 20.09.2020 r. w Starych Bielicach, w ramach Pikniku Rodzinnego.

Protokół z otwartego spotkania z NGO, zorganizowanego w dniu 19.09.2020 r. w Zegrzu Pomorskim, w ramach Pikniku Sportowego.

Protokół z konsultacji Programu NGO 2021pdf0.1 MBPobierz
Protokół z przeprowadzonych konsultacjiDOCX0.1 MBPobierz
PROTOKÓŁ ZEGRZEDOCX0.1 MBPobierz
PROTOKÓŁ BIELICEDOCX0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter