Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo – Laski Koszalińskie.

Zadanie zrealizowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Nazwa zdania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo – Laski Koszalińskie.
Wartość  dofinansowania:  2.335.891,37 PLN
Całkowita wartość zadania: 4.671.782,75 PLN

Krótki opis zadania: Przedmiotem  zadania  są  roboty  budowlane  stanowiące   przebudowę   drogi  powiatowej nr 3527Z  Kotłowo – Laski  Koszalińskie  na  odcinku   o łącznej  długości 1,867 km.
Zakres robót do wykonania ujęto  w  trzech  projektach charakteryzujących zaprojektowane konstrukcje drogowe dla poszczególnych odcinków (etapów).

Podstawowy zakres robót obejmuje:
a) etap I o długości 476 m.,
– roboty rozbiórkowe,
– roboty ziemne,
– wzmocnienie podłoża poprzez wykonanie warstwy stabilizacji cementem pod warstwami konstrukcyjnymi na całej szerokości  jezdni, na poszerzeniu  jezdni, na zjazdach, ścieżce rowerowej,  miejscach postojowych i wyniesionego przejazdu dla rowerów,
– regulację pionowa studzienek kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych,
– wzmocnienie podłoża poprzez wykonanie warstwy stabilizacji cementem pod ławami krawężnikowymi i pod ławami obrzeży,
– ustawienie oporników,  krawężników i obrzeży na ławie z oporem,
– remont kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych,
– wykonanie podbudowy jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  na całej szerokości  jezdni, na poszerzeniu  jezdni, na zjazdach, ścieżce rowerowej miejscach postojowych i wyniesionego przejścia dla pieszych,
– wykonanie podbudowy z chudego betonu cementowego pod nawierzchnię wyniesionego przejazdu dla rowerów,
– wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów,
– wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ścieżce rowerowej, miejscach postojowych i wyniesionego przejścia dla pieszych,
– wykonanie poboczy gruntowych,
– profilowanie skarp i dna rowów,
– wykonanie zieleni drogowej niskiej,
– wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

b) etap II o długości 969 m.,
– roboty rozbiórkowe,
– roboty ziemne,
– wykonanie przepustów pod zjazdami,
– profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
– wzmocnienie podłoża poprzez wykonanie warstwy stabilizacji cementem pod warstwami konstrukcyjnymi na całej szerokości  jezdni, na poszerzeniu  jezdni, na zjazdach, miejscach postojowych pieszych,
– regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych,
– wzmocnienie podłoża poprzez wykonanie warstwy stabilizacji cementem pod ławami krawężnikowymi i pod ławami obrzeży,
– ustawienie oporników,  krawężników i obrzeży na ławie z oporem,
– wykonanie podbudowy jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  na całej szerokości  jezdni, na poszerzeniu  jezdni, na zjazdach i miejscach postojowych,
– wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów,
– wykonanie nawierzchni z kruszywa miejsc postojowych,
– wykonanie poboczy gruntowych,
– profilowanie skarp i dna rowów,
– oczyszczenie przepustów pod drogą,
– wykonanie zieleni drogowej niskiej,
– wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

c) etap III o długości 422 m.,
– roboty rozbiórkowe,
– roboty ziemne,
– wykonanie koryta na całej szerokości pobocza,
– profilowanie i zagęszczanie dna koryta,
– ustawienie oporników betonowych na podsypce cementowo- piaskowej i ławie betonowej,
– stabilizacja podłoża gruntowego cementem,
-wykonanie podbudowy,
– wykonanie nawierzchni pobocza z kostki betonowej,
– ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na jezdni.


Udostępnij: Facebook | Twitter