Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Pomoc Prawna

Nieodpłatna mediacja w powiecie koszalińskim

Dodano: 28 czerwca, 2023 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

MEDIACJA jest sposobem rozwiązywania konfliktów międzyludzkich poprzez zawarcie ugody między stronami w obecności i przy pomocy mediatora. Mediacja jest procedurą rozwiązywania konfliktu, w której neutralny i bezstronny mediator towarzyszy stronom w procesie uzgodnień, pomagając w usprawnieniu komunikacji, zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb im interesów każdej ze stron oraz, o ile taka jest ich wola, wypracowanie wzajemnie satysfakcjonującego oraz świadomego porozumienia.

Należy pamiętać – mediator ma pomóc rozwiązać problem. Nie jest sędzią, tylko bezstronną osobą, która nie narzuci żadnego rozwiązania bez akceptacji stron.

Jeśli pozostajesz w konflikcie i nie możesz porozumieć się, np. z żoną, mężem, dziećmi, np. co do kontaktów lub alimentów, z pracodawcą, sąsiadami lub kimkolwiek innym, nie zwlekaj, podejmij kroki w kierunku rozwiązania konfliktu.

W celu skorzystania z nieodpłatnej mediacji należy zgłosić się osobiście do Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13, pokój 415 lub telefonicznie pod nr 790 700 695

MEDIACJA ma na celu doprowadzenie do wypracowania porozumienia korzystnego dla obu stron, co wymaga od nich gotowości do ustępstw w drodze do kompromisu.

Uwiecznieniem mediacji jest zawarcie ugody (która zatwierdzona przez sąd posiada moc wyroku sądowego) lub pojednanie stron, a przede wszystkim rozwiązanie i zażegnanie konfliktu. Mediacja jest możliwa we wszystkich sporach, w których zachodzi możliwość zawarcia ugody. Zgodnie twierdzi się, że najgorsza ugoda jest lepsza od najlepszego wyroku. Wynika to z tego, że strony najlepiej wiedzą, co jest dla nich istotne i najważniejsze, natomiast sąd wydając wyrok często nie jest w stanie wniknąć wystarczająco w intencje stron, a jednocześnie jest skrępowany literą prawa. Osoby, które brały udział w kształtowaniu ugody, traktują jej postanowienia jako swoje i w związku z tym chętniej je respektują, aniżeli narzuconą sądownie wersję rozstrzygnięcia sporu.

MEDIACJA ma charakter dobrowolny i poufny. Mediator – podobnie jak adwokat radca prawny – zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej, nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji. Każda ze stron ma prawo wycofania się z mediacji na każdym jej etapie, więc jeżeli będziesz niezadowolony z przebiegu mediacji, możesz w każdej chwili ja zakończyć i skierować sprawę do sądu.

MEDIATOR jest osobą neutralną wobec przedmiotu sporu oraz bezstronną wobec przyszłych uczestników mediacji, nieangażującą się w konflikt, nie jest związany z żadną ze stron. Nie narzuca rozwiązań, ani treści ugody. Rola mediatora polega na pomocy stronom w ich wzajemnym zrozumieniu, co prowadzi do zażegnania konfliktu. Zadaniem mediatora jest doprowadzenie stron do osiągnięcia porozumienia.

W drodze mediacji można rozstrzygać spory:

 • rodzinne, małżeńskie, np.: ustalenie kontaktów z dziećmi, alimenty, podział majątku, zniesienie współwłasności,
 • cywilne, np.: o zapłatę, o odszkodowanie, wykonanie umowy, istnienie umowy, itp.,
 • w sprawach spadkowych, np. dział spadku,
 • w sprawach pracowniczych, np.: o wynagrodzenie, o przywrócenie do pracy, przywrócenie warunków pracy i płacy,
 • w sprawach gospodarczych,
 • w sprawach karnych, a także dotyczących nieletnich.

Korzyści z mediacji:

 • ostateczne rozwiązanie konfliktu, a nie tylko jego rozstrzygnięcie lub wygaszenie,
 • wyrażenie swoich uczuć, interesów, potrzeb,
 • łatwiejsze zrozumienie punktu widzenia z drugiej strony,
 • podjęcie decyzji we własnej sprawie – bez arbitralnego udziału sądu lub innych instytucji,
 • znalezienie rozwiązania konfliktu w oparciu o własne interesy i potrzeby,
 • znalezienie rozwiązania trwałego, które zadowoli wszystkie strony konfliktu,
 • rozwiązanie konfliktu bez przemocy, w atmosferze wzajemnego szacunku,
 • nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów w przyszłości.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Mediacja, przeprowadzona w ramach Punktów nieodpłatnego poradnictwa prawnego, działających na terenie powiatu koszalińskiego jest bezpłatna. Strona ponosi jedynie niewielkie opłaty związane z zatwierdzeniem ugody przez sąd.

Więcej informacji na temat mediacji można uzyskać na stronie internetowej www.darmowapomoc.pl lub w Punktach nieodpłatnych porad prawnych na terenie powiatu koszalińskiego.


Opracowanie: Zaborskie Towarzystwo Naukowe (
www.ztn.com.pl ).


Udostępnij: Facebook | Twitter