Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 roku

Dodano: 18 grudnia, 2020 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 roku, pt.: „Prowadzenie na terenie powiatu koszalińskiego domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, o zasięgu ponadgminnym”.

Zarząd Powiatu w Koszalinie, na podstawie art. 15 ust. 2h – 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) informuje, że zleca realizację zadania publicznego w 2021 roku, pt. „Prowadzenie na terenie powiatu koszalińskiego domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, o zasięgu ponadgminnym” – Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego Prowincja Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Płońska 20.

Oferent do realizacji zadania publicznego wskazał Dom Pomocy Społecznej w Bobolicach, ul. Pionierów 3

Na realizację zadania publicznego Powiat Koszaliński przekaże w 2021 roku kwotę dotacji w wysokości 1.258.953,00 zł brutto (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 00/100).

Zgodnie z art. 15 ust. 2i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. Żądania wniesione po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu żądania do Starostwa Powiatowego w Koszalinie, na adres: 75-620 Koszalin, ul. Racławicka 13.

Protokół Komisji Konkursowejpdf0.1 MBPobierz
Ogłoszenie wyników Konkursupdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter