Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego w latach 2023 – 2025 „Prowadzenie na terenie powiatu koszalińskiego centrum edukacyjnego w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody”.

Dodano: 23 lutego, 2023 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Zarząd Powiatu w Koszalinie, na podstawie art. 15 ust. 2h – 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.) informuje, że powierza w latach 2023 – 2025 r. realizację zadania publicznego, pt.: „Prowadzenie na terenie powiatu koszalińskiego centrum edukacyjnego w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody” – Fundacji Nauka dla Środowiska, z siedzibą w Koszalinie, ul. Racławicka 15-17.

Na realizację zadania publicznego Powiat Koszaliński przekaże w latach 2023 – 2025 łączną kwotę dotacji w wysokości 175.000,00 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), w tym:
w 2023 roku – 75.000,00 zł
w 2024 roku – 50.000,00 zł
w 2025 roku – 50.000,00 zł.

Zgodnie z art. 15 ust. 2i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. Żądania wniesione po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu żądania do Starostwa Powiatowego w Koszalinie, na adres:
75-620 Koszalin, ul. Racławicka 13.

Wyniki Otwartego Konkursu Ofertpdf0.1 MBPobierz
Protokół Komisji Konkursowejpdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter