Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, działki ewidencyjnej nr 711/70 w obrębie ewidencyjnym nr 0020 Mielno, jednostce ewidencyjnej Mielno-Miasto

Dodano: 21 sierpnia, 2023 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Starosta Koszaliński ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 5 września 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13 p. 409 (IV piętro).

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 t.j.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2023 r. włącznie, przelewem bankowym środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Starostwa Powiatowego w Koszalinie: Bank PKO BP  Nr: 69 1020 2791 0000 7502 0312 0763, w tytule wpisując „Wadium – przetarg dz. nr 711/70 ob. Mielno”.  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

W przypadku regulowania wadium, za pośrednictwem poczty lub banków, wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu w określonym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa, jeżeli osoba ustalona jako Nabywca prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu lub gdy Nabywca będący Cudzoziemcem nie uzyska pozwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości i terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

– dowodu wniesienia wadium, który równoznaczny jest z zapoznaniem się przez wpłacającego z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

– dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport) oraz :

– w przypadku reprezentowania osoby fizycznej – sporządzonego notarialnie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego;

– w przypadku nabywania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości do majątku wspólnego, wymagana jest obecność obojga małżonków, natomiast w przypadku udziału w przetargu jednego z nich należy przedłożyć pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu oraz na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będącej przedmiotem przetargu za cenę wylicytowaną przez współmałżonka przystępującego do przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

– w przypadku nabywania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku osobistego – złożenie dokumentu świadczącego
o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami;

– w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć prawo użytkowania wieczystego nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy nabywaniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości do majątku wspólnego, wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu,
na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu oraz na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będącej przedmiotem przetargu za cenę wylicytowaną przez współmałżonka przystępującego do przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

– w przypadku spółek cywilnych – właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wspólników, aktualnego wyciągu z Bazy Internetowej REGON Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącego spółki;

– w przypadku osób prawnych – aktualnego odpisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru, oraz właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie (zgoda organów statutowych do działania w ich mieniu) – w przypadku reprezentacji osoby prawnej, natomiast w przypadku osób prawnych – cudzoziemców w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) – odpisu z właściwego rejestru przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty powinny mieć formę pisemną (papierową).

Ze względu na treść art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 z późn. zm.) nieruchomość zbywana jest nieruchomością rolną w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości następuje zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm. ), ustawy z dnia
  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 t.j.) oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 z późn. zm.).
 2. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie Mielno przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej działką ewidencyjną nr 711/70 o powierzchni 0,4468 ha w obrębie 0020 Mielno, jednostce Mielno-Miasto.
 3. Warunki przetargu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Gminie Mielno.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie ceny wywoławczej.
 5. Cena uzyskana w przetargu stanowi cenę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
 6. Cena prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo na 3 dni przed zawarciem umowy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego.
 7. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz wpisami w księdze wieczystej w całości ponosi nabywca prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
 8. Opłaty związane ze wskazaniem granic nieruchomości ponosi nabywca prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
 9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 10. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i brak jest informacji o zobowiązaniach, których przedmiotem jest przedmiotowa nieruchomość.
 11. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.
 12. Po zamknięciu licytacji sporządzony zostanie protokół z przetargu, który będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
 13. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 t.j.) ustaleni w przetargu jako nabywcy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.
 14. Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) osoba ustalona w przetargu jako nabywca prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostanie zawiadomiona, o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 15. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r.poz.344 z późn. zm.) upłynął dla nieruchomości opisanej w powyższej tabeli w dniu 27.06.2023 r.
 16. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wnoszonej na rzecz właściciela wynosi aktualnie – 7 688,09 zł.
 17. Opłata roczna podlega aktualizacji zgodnie z art. 77 i 78 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
 18. Aktualna wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego – 1% .
 19. Termin wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego- do 31 marca, płatna każdego roku
 20. Informacje na temat przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, Racławicka 13, pok. 326, tel. 0-94 7140 176 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Koszalinie oraz umieszcza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie na okres 2 miesięcy t.j. od 30.06.2023 r. do 30.08.2023 r.

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dz. nr 71...Mielnopdf0.1 MBPobierz
ogłoszenie na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego -dz. 711-70 ob. Mielnopdf0.1 MBPobierz
mapa dot. działki ewidencyjnej nr 711/70 w obrębie ewidencyjnym nr 0020 Mielno, jednostce ewidencyjnej Mielno-Miastopng0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter