Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Dodano: 29 czerwca, 2021 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)
Zarząd Powiatu w Koszalinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, pt.: „Przydrożne kapliczki jako cząstka dziedzictwa kulturowego i element krajobrazu powiatu koszalińskiego”.

I.    ADRESAT KONKURSU
O wsparcie zadania publicznego mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie powiatu koszalińskiego, jeśli ich cele statutowe zgodne są z obszarem, celami i założeniami konkursu[1].

II.   RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO
1.  Zadanie publiczne realizowane jest w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2.  Zadanie publiczne ma charakter ponadgminny i powinno być realizowane na terenie co najmniej dwóch gmin powiatu koszalińskiego.
3.  Celem konkursu jest ochrona wartości  dóbr kultury i dziedzictwa historycznego, kulturowego gmin powiatu koszalińskiego.

III.    WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA  REALIZACJĘ ZADANIA
1.  Na realizację zadania publicznego objętego konkursem Powiat Koszaliński przekaże w 2021 roku dotację w łącznej kwocie 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
2.  Koszt prac przeprowadzonych przy pojedynczej kapliczce nie może przekroczyć dotacji w kwocie 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
3.  Powiat Koszaliński zastrzega sobie prawo do zmiany puli środków finansowych na realizację zadania publicznego w trakcie trwania konkursu.
4.  Powiat Koszaliński zastrzega sobie prawo do negocjowania z oferentami wysokości dotacji, warunków i kosztów realizacji zadania publicznego oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania publicznego w przyjętych ofertach.

IV.   ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1.     Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowego zadania określają przepisy:
–        ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
–        ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305),
2.     Dotacja musi zostać przeznaczona na sfinansowanie nakładów niezbędnych do odrestaurowania kapliczek, m.in.:
1)    osuszenie i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
2)    stabilizację konstrukcyjną;
3)    zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji;
4)    odtworzenie części składowych;
5)    oczyszczenie powierzchni pomalowanie właściwą dla materiału farbą;
6)    uporządkowanie i zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia;
7)    zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac przy kapliczkach.
3.     W kosztorysie zadania należy przewidzieć wykonanie trwałej tabliczki informującej o udzieleniu dotacji z budżetu Powiatu Koszalińskiego.
4.     Ze środków Powiatu Koszalińskiego mogą być pokryte koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania publicznego, np. wykonanie prac księgowych, jednak do wartości nie więcej niż 0,5% otrzymanej dotacji.
5.     Maksymalna kwota dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego nie może być wyższa niż 90% wszystkich kosztów realizacji zadania.
6.     Oferent zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym w wysokości co najmniej 10% wszystkich kosztów realizacji zadania. Wkład własny może obejmować: środki finansowe własne, wkład osobowy lub rzeczowy.
7.     Wycena wkładu własnego osobowego, w przypadku prac administracyjnych, pomocniczych, niewymagających odpowiednich kwalifikacji – nie więcej niż 20 zł/h.
8.     Kalkulacja wartości wkładu rzeczowego dokonywana jest jedynie w zakresie, w jakim wkład ten będzie wykorzystany podczas realizacji zadania publicznego (np. w oparciu o koszt wynajęcia) i powinna opierać się na podstawie cen rynkowych. W przypadku, gdy wartość wkładu rzeczowego będzie szacowana na podstawie zawartej umowy, np. użyczenia lub przekazania na rzecz organizacji pozarządowej, to niezbędne będzie – w razie kontroli, przedłożenie powyższego dokumentu.
9.     Ze środków Powiatu Koszalińskiego nie będą finansowane następujące koszty:
1)    nabycie lub dzierżawa gruntów;
2)    wydatki poniesione na przygotowanie oferty;
3)    wydatki z tytułu kar umownych;
4)    podatek od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia;
5)    wydatki nieuwzględnione w ofercie;
6)    wydatki przekraczające kwoty przypisane poszczególnym pozycjom kosztorysu, z zastrzeżeniem pkt IV.10;
7)    wydatki oraz koszty powstałe przed lub po terminie realizacji zadania wskazanego w ofercie oraz umowie (wydatek to dokonana zapłata za powstałe zobowiązanie, koszt to zaciągnięte zobowiązanie – otrzymanie rachunku lub faktury poświadczających dokonanie zakupu usługi lub towaru);
8)    związane z działalnością gospodarczą i polityczną;
9)    związane z bieżącą działalnością podmiotu.
10.     Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu, określonymi w kalkulacji przewidywanych, tzn. jeżeli dany wydatek wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie lub zmniejszenie tego wydatku o więcej niż 20%. Zmiany powyżej 20% wartości każdej pozycji kosztów wymagają uprzedniego zawarcia aneksu do umowy, jak również utworzenie nowej pozycji kosztowej.
11.     Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która szczegółowo określi warunki realizacji zadania.
12.     Ramowy wzór umowy określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
13.     Wnioski dotyczące zmian umowy, o której mowa w pkt IV.11 mogą być składane w terminie nie późniejszym niż 10 dni przed dniem zakończenia realizacji zadania, z zastrzeżeniem pkt V.11.
14.     W przypadku niewykorzystania dotacji lub wykorzystania jej niezgodnie z zawartą umową, o której mowa w pkt IV.11, oferent zobowiązany zostanie do zwrotu części lub całości dotacji.
15.     Zarząd Powiatu w Koszalinie może dokonać wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego.
16.     Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

V.     TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1.     Zadanie publiczne pt. „Przydrożne kapliczki jako cząstka dziedzictwa kulturowego i element krajobrazu powiatu koszalińskiego” realizowane będzie w 2021 r., w terminie od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2021 r.
2.     Warunkiem realizacji zadania jest przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy przydrożnych, zabytkowych kapliczkach położonych na terenie co najmniej dwóch gmin powiatu koszalińskiego, zgodnie z zawartą umową, z zachowaniem należytej staranności w przywróceniu oryginalnego stanu i charakteru kapliczki.
3.     Oferent w całości odpowiada za prawidłową realizację zadania publicznego będącego przedmiotem wniosku oraz za bezpieczeństwo podczas prowadzonych prac przy realizacji zadania.
4.     Pod pojęciem przydrożnej kapliczki należy rozumieć niewielką budowlę kultową, wznoszoną przy drogach lub rozdrożach w celach wotywnych, dziękczynnych, obrzędowych. Niewielka forma architektoniczna drewniana lub murowana z obrazem, rzeźbą lub/i krzyżem w wersji chrześcijańskiej wraz z ogrodzonym terenem wokół kapliczki.
5.     Kapliczki, przy których będą wykonywane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane nie muszą być wpisane do rejestru zabytków lub gminnych ewidencji zabytków, ale powinny charakteryzować się wartościami artystycznymi i historycznymi. Prowadzenie prac przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków wymaga stosowania procedury przewidzianej w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
6.     Zakres prac będących przedmiotem wniosku powinien obejmować kompleksową konserwację i restaurację kapliczki z możliwością trwałego zagospodarowania najbliższego otoczenia (renowacja płotu okalającego kapliczkę, trwałe nasadzenia roślinne, wykonanie utwardzenia nawierzchni wokół kapliczki, itp.). Zgodnie z celem realizacji zadania wykonywane prace mają zmierzać do przywrócenia historycznego wyglądu kapliczek, ich walorów artystycznych, a konserwacja ma przyczynić się do powstrzymania procesów niszczenia.
7.     Powiat nie wyraża zgody na wykonanie zadania przez podmiot trzeci.
8.     Oferent, który wnosi do realizacji zadania wkład w formie świadczenia pracy wolontariusza, powinien przestrzegać w szczególności przepisów Działu III ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
9.     Oferent zobowiązany będzie do promowania zadania publicznego  podczas jego realizacji z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków i narzędzi promocyjnych.
10.     Zakładane rezultaty realizacji zadania oferent wskazuje w części III.5 i 6 oferty – policzalne wskaźniki.
11.     Wnioski dotyczące zmian harmonogramu lub rezultatów (z uzasadnieniem) określonych we wniosku, który stanowi załącznik do umowy, o której mowa w pkt IV.11 mogą być składane w terminie nie późniejszym niż 30 dni przed dniem zakończenia realizacji zadania.
12.     Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego.
13.     Zarząd Powiatu w Koszalinie będzie mógł odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie przekazania dotacji i podpisania z nim umowy w przypadkach, gdy okaże się, że:
1)     rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie;
2)     oferent  lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych lub zostały ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność oferenta.
14.     Zarząd Powiatu w Koszalinie kontroluje wykonanie umowy przez oferenta za zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

VI.      TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.  Oferty wraz z załącznikami należy składać do 23 lipca 2021 r.
2.  Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu, w zapieczętowanej kopercie pocztą lub osobiście, na adres: Starostwo Powiatowe w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, w terminie wskazanym w pkt VI.1. Na kopercie należy wskazać pełną nazwę wnioskodawcy, jego adres, kontakt telefoniczny i /lub adres e-mail oraz tytuł konkursu.
3.  Do oferty należy dołączyć:
1)    w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi do KRS – zaświadczenie z właściwego rejestru potwierdzające osobowość prawną organizacji, wykaz osób uprawnionych do zawarcia umowy;
2)    w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – oryginał dokumentu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu oferenta/oferentów;
3)    Statut organizacji lub inny dokument regulujący zasady działalności organizacji;
4)    wykaz kapliczek, przy których zaplanowano prace objęte niniejszym konkursem, szczegółowy opis położenia kapliczek, dokumentację zdjęciową kolorową, min 3 zdjęcia jednego obiektu (wersja drukowana lub na stałym nośniku, np. CD, pendrive).
4.  Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione zgodnie z pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty. W przypadku, gdy dana pozycja oferty nie odnosi się do oferenta lub zadania publicznego, należy wpisać, np.  „nie dotyczy”.
5.  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa.
6.  Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie rozpatrywana.
7.  Po zakończeniu konkursu złożone oferty nie będą zwracane.

VII.  TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT
1.  Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Koszalinie po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
2.  Oferenci uprawnieni do udziału w postępowaniu konkursowym składają ofertę, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (wzór oferty do pobrania).
Szczegółowe informacje dotyczące składania ofert można uzyskać telefonicznie 947140171, drogą e-mail: ewa.zagorska@powiat.koszalin.pl  lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie przy ul. Racławickiej 13 – po umówieniu tel. wizyty.
3.  Jeden podmiot może złożyć w danym konkursie tylko jedną ofertę.
4.  Oferta i załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w KRS lub innym rejestrze, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
5.  W przypadku składania kopii załączników, dokumenty te powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osoby do tego uprawnione.
8.  W przypadku składania kopii dokumentów powinny one być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osoby, o których mowa w pkt VII.5.
9.  Złożone oferty podlegają ocenie formalnej przez pracowników Starostwa oraz merytorycznej przez Komisję Konkursową.
10.  W karcie oceny formalnej wyszczególnione są elementy podlegające ocenie, zarówno te, których niespełnienie powoduje odrzucenie oferty oraz te, które można uzupełnić. Uzupełnienie uchybień formalnych następuje w ciągu 3 dni roboczych na podstawie pisma  skierowanego do oferenta drogą e-mail.
11.  Każdy z członków Komisji Konkursowej ocenia daną ofertę według kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności:
1)    możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – spójność celu realizacji zadania publicznego określonego w ogłoszeniu konkursowym z ofertą;
2)    kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego – czytelność kosztów realizacji zadania publicznego, adekwatność kosztów do działań;
3)    jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne;
4)    planowany przez oferenta wkład świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji oferenta;
5)    ocena i realizacja zleconych zadań publicznych, w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
12.  Wszystkie ocenione oferty szereguje się pod względem liczby uzyskanych punktów tworząc w ten sposób listę rankingową ofert.
13.  Oferent, którego oferta zostanie wybrana w otwartym konkursie ofert, oraz który będzie realizował zadanie publiczne zobowiązany jest do udostępniania informacji publicznej na zasadach i w trybie określonym w art. 4a-4c ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
14.  Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie później niż do 31.08.2021 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.
15.  Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.
16.  Zarząd Powiatu w Koszalinie może unieważnić konkurs w sytuacji gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

VIII.       INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH
W latach 2020 – 2021 Powiat Koszaliński realizował  zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w formie:
1)     udziału w projekcie „ Nowoczesne i atrakcyjne Koła |Gospodyń Wiejskich” – środki finansowe z budżetu Powiatu na realizację zadania – 1.579,79 zł;
2)     wydania publikacji „Wybrane Zabytki Techniki, Rzemiosła Artystycznego oraz Zabytkowe Pojazdy Powiatu Koszalińskiego” – środki finansowe z budżetu Powiatu na realizację zadania – 19.500,00 zł;
3)     organizacji Turnieju i Targów Kół Gospodyń Wiejskich” – środki finansowe z budżetu Powiatu na realizację zadania – 1.000,00 zł;
4)     dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków  – środki finansowe z budżetu Powiatu na realizację zadania – 152.000,00 zł.

[1]  Koła Gospodyń Wiejskich pod warunkiem istnienia zapisu w ich Statucie, że nie działają w celu osiągnięcia zysków.

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofertpdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter