Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Nabór wniosków na zakładanie działalności gospodarczej i informacja o szkoleniu.

Dodano: 11 stycznia, 2022 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania z siedzibą w Koszalinie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Termin składania wniosków: od 1 lutego 2022 r. do 15 lutego 2022 r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania, ul. Partyzantów 17, 75-411 Koszalin
Sposób składania wniosków: Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (zapis na informatycznym nośniku danych) na obowiązującym formularzu w Biurze Stowarzyszenia.
Limit środków: 386 015,92 EUR (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy piętnaście euro i dziewięćdziesiąt dwa centy)

1 544 063,68 zł. (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt trzy złote 68/100) – po kursie 1 EUR –  4,00 zł

Forma wsparcia: Premia (ryczałt)
Wysokość wsparcia: 60.000 zł

Więcej  informacji oraz dokumenty do pobrania na stronie ŚGD

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura LGD Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30: tel.,faks 94 340 24 58, kom. 517 311 023 oraz drogą e-mailową biuro@stowarzyszeniesgd.pl


INFORMACJE O SZKOLENIU

W związku z obostrzeniami wynikającymi z nadzwyczajnej sytuacji epidemiologicznej Stowarzyszenie Środkowpomorska Grupa Działania informuje, że  szkolenie stacjonarne dla potencjalnych Wnioskodawców w konkursie 1/2022 Zakładanie działalności gospodarczej zostanie przeniesione na platformę ClickMeeting i odbędzie się w formie on-line (webinarium). Szkolenie będzie prowadzone na żywo, przez pracownika biura LGD.

Szkolenie w formie webinarium odbędzie się 25 stycznia 2022 r. o godz. 11.00

Zakres szkolenia:

  • Zasady udzielania wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
  • Zobowiązania Beneficjentów wynikające z Umowy o przyznaniu pomocy.
  • Najistotniejsze elementy procedury wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR.
  • Lokalne Kryteria Wyboru, jako podstawa oceny i wyboru operacji przez Radę Oceniającą LGD.
  • Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej o przyznanie pomocy.
  • Wymagane załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy.

Zasady udziału w webinarium organizowanym przez LGD: Webinaria przy wykorzystaniu platformy ClickMeeting, która pozwala na udział w szkoleniu przy wykorzystaniu przeglądarki, bez ściągania dodatkowych programów. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać na adres: biuro@stowarzyszeniesgd.pl. Osoba przesyłająca zgłoszenie powinna podać wszystkie informacje wymagane przez LGD,w szczególności imię, nazwisko oraz adres e-mail Uczestnika. Najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem szkolenia LGD prześle e-maila zawierającego wszystkie konieczne dane niezbędne do przystąpienia do webinaru (zalogowania się do pokoju konferencyjnego).
Zalecane jest zalogowanie się kilka minut przed rozpoczęciem szkolenia.
Film wyjaśniający, jak przystąpić do webinaru. Uczestnik logując się do pokoju konferencyjnego jest zobowiązany wpisać swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail. Wszystkie te dane muszą być zgodne z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym.

Uwaga 1:

Uczestnictwo w szkoleniu jest punktowane w ramach lokalnych kryteriów wyboru, według których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy.

Rada LGD oceniająca wnioski o przyznanie pomocy przyzna punkty za uczestnictwo w szkoleniu on-line (webinarze), jeśli Uczestnik spełni łącznie następujące wymagania:

  1. Uczestniczył w szkoleniu przez co najmniej 75% czasu jego trwania, wyliczonego na podstawie czasu zalogowania Uczestnika do pokoju konferencyjnego,
  2. Uczestnik logując się do pokoju konferencyjnego podał swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i dane te są zgodne z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym.
  3. W czasie trwania naboru Uczestnik szkolenia podczas indywidulanego kontaktu z pracownikiem biura LGD złożył podpis na liście obecności dotyczącej szkolenia.

Uwaga 2:

Zapewnienie połączenia internetowego o odpowiedniej jakości do uczestniczenia w webinarium należy do Uczestnika. LGD nie odpowiada za zakłócenia odbioru szkolenia na urządzeniu końcowym Uczestnika (zrywanie połączeń, „przerywanie” głosu lub obrazu video, etc.), wynikające z jakości połączenia internetowego o niewystarczającej jakości.

Wszystkie zgłoszenia przyjmowane są do dnia 21 stycznia 2022 r.

Formularz zgłoszeniowy


Udostępnij: Facebook | Twitter