Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Nabór do komisji konkursowej NPP i NPO 2022

Dodano: 06 października, 2021 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Koszalin, dnia 06 października 2021 r.

ZARZĄD  POWIATU  W  KOSZALINIE

na podstawie:

–        art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm),

–        art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)

ogłasza nabór do komisji konkursowej, w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2022 roku prowadzenia na terenie powiatu koszalińskiego punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

W związku z powyższym, zaprasza się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie powiatu koszalińskiego do zgłaszania kandydatur do komisji.

W skład komisji konkursowej wchodzą:

1)    przedstawiciele Zarządu Powiatu w Koszalinie – min. 3 osoby,

2)    przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy  (w przypadku wskazania przez organizacje) – 2 osoby, z wyłączeniem osób:

–        reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie,

–        podlegających wyłączeniu  na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), dotyczących wyłączenia pracownika.

W skład komisji konkursowej może wchodzić dodatkowo przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego.

Z tytułu pracy w komisji konkursowej jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 22 października 2021 r. drogą elektroniczną na adres ewa.zagorska@powiat.koszalin.pl lub na piśmie, bezpośrednio w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13, w Kancelarii Ogólnej, bądź w Wydziale Organizacyjnym, (IV p., pok. 415).

O terminie zgłoszenia decyduje data wpływu.

Nabór do komisjii konkursowej OGŁOSZENIEDOCX0.1 MBPobierz
Nabór do Komisji Konkursowej NPP 2022pdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter