Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

LXX sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Dodano: 07 czerwca, 2023 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1, 3 i 6 uchwały Nr XXV/221/17 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 28 lutego 2017 r.  w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Koszalińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 1311; z 2018 r.
poz. 5226),

zwołuję  LXX sesję Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 14 czerwca 2023 r. o godz. 10.00.

Sesja Rady Powiatu w Koszalinie odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13, sala 409 (IV piętro).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXVIII sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 25 kwietnia 2023 r.
 5. Przyjęcie protokołu z LXIX sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 16 maja 2023 r.
 6. Sprawozdanie Starosty z działania Zarządu w okresie między sesjami.
 7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z LXVIII sesji.
 8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z LXIX sesji.
 9. Wystąpienia obywatelskie.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego „Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego” Ryszardowi Pałczyńskiemu.
 11. Raport o stanie Powiatu Koszalińskiego za 2022 rok:
  1)przedstawienie raportu o stanie Powiatu Koszalińskiego za rok 2022,
  2) debata nad raportem,
  3)rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Koszalinie wotum zaufania.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Koszalińskiego za 2022 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2022 r.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego w 2022 r.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2023 – 2031.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Koszalińskiego za 2022 rok”.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie za rok 2022.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnego Rady Powiatu w Koszalinie do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Koszalina i Powiatu Koszalińskiego.
 8. Zapytania i interpelacje radnych.
 9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 10. Sprawy organizacyjne.
 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Grabarek


Udostępnij: Facebook | Twitter