Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

DARŁOWSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA OGŁASZA VI NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI

Dodano: 15 października, 2019 | Autor: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka ogłasza VI nabór wniosków o dofinansowanie operacji, w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym limity środków w poszczególnych zakresach tematycznych operacji dostępne są w ogłoszeniu o naborze wniosków – do pobrania poniżej.

Termin składania wniosków: od 30 października 2019 r. do 18 listopada 2019 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieści, 76-150 Darłowo, ul. Tynieckiego 2, pokój nr 9, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00 do 16.00.

Warunki udzielenie wsparcia:

– Wnioskodawca składa dokumenty bezpośrednio w Biurze DLGR – osobiście lub poprzez upoważnioną osobę (2 egzemplarze w formie papierowej – oryginał i kopia wniosku z załącznikami – oraz dodatkowo wypełniony formularz wniosku na nośniku elektronicznym),

– Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju DLGR. Rozumie się przez to operację, która:

1) zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
2) jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji,

3) jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia,

4) jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia,

– Operacja jest zgodna z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r1,

– Operacja jest zgodna z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz zapewnia uzyskanie minimalnej liczby punktów, podanej w lokalnych kryteriach wyboru dla danego przedsięwzięcia.

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

1. Wniosek o dofinansowanie zgodny z Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” wraz niezbędnymi załącznikami wyszczególnionymi w sekcji B.VIII. Informacja o załącznikach.

2. Dokumenty, zaświadczenia, certyfikaty, oświadczenia lub inne załączniki potwierdzające zgodność operacji z celami Lokalnej Strategii Rozwoju Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.

3. Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych (Załącznik nr 8 do Regulaminu Organizacyjnego Rady DLGR).

4. Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące niezakończenia operacji (Załącznik nr 9 do Regulaminu Organizacyjnego Rady DLGR).

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji; LSR; formularz wniosku o udzielenie wsparcia; formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia mozna pobrać poniżej lub otrzymać w Biurze Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, ul. Tynieckiego 2, pokój nr 9, 76-150 Darłowo, tel. 94 307 03 31, e-mail: dlgr@darlowo.pl

1Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych priorytetem 4 zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020

2Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006, (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze wniosków
Formularz wniosku o udzielenie wsparcia (wniosek o dofinansowanie)
Instrukcja wypełniania formularza wniosku o udzielenie wsparcia
Plan biznesowy operacji – uproszczony
Formularz wniosku o płatność
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność
1.1.2 KRYTERIA WYBORU OPERACJI Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów sektora ryb
1.1.3 KRYTERIA WYBORU OPERACJI Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem
2.1.1 KRYTERIA WYBORU OPERACJI Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użyte
2.2.1 KRYTERIA WYBORU OPERACJI Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do
LSR aktualna obowiązująca od 17 stycznia 2019 r.
Załącznik nr 3 do LSR – Plan działania (cele i wskaźniki produktu LSR)
załącznik nr 8 do Regulaminu Organizacyjnego Rady DLGR
załącznik nr 9 do Regulaminu Organizacyjnego Rady DLGR
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
4.2-wzor-umowy sierpień 2019
zal-nr-1 do umowy-zestawienie_rzeczowo_finansowe
zal-nr-2 do umowy-harmonogram_zaliczki
zal-nr-3 do umowy-wniosek_zaliczki
zal-nr-4 do umowy-harmonogram-dzialań-informacyjnych-szkoleniowych-i-promocyjnych
Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
oświadczenie przetwarzanie danych WoD – małżonek beneficjenta i współwłaściciela
oświadczenie przetwarzanie danych WoD – pełnomocnik
oświadczenie przetwarzanie danych WoD – reprezentant
oświadczenie przetwarzanie danych WoD – współwłaściciel nieruchomości
oświadczenie przetwarzanie danych WoP – lista obecności
oświadczenie przetwarzanie danych WoP – pełnomocnik
oświadczenie przetwarzanie danych WoP – reprezentant


Udostępnij: Facebook | Twitter