Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu LXII sesji Rady Powiatu w Koszalinie

Dodano: 09 grudnia, 2022 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 17 ust. 1, 3 i 6 uchwały Nr XXV/221/17 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Koszalińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 1311; z 2018 r. poz. 5226),

zwołuję LXII sesję Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 15 grudnia 2022 r. o godz. 10.00

Posiedzenie Rady Powiatu w Koszalinie odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13, sala 409 (IV piętro).

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 27 października 2022 r.
5. Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 17 listopada 2022 r.
6. Sprawozdanie Starosty z działania Zarządu w okresie między sesjami.
7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z LX sesji.
8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z LXI sesji.
9. Wystąpienia obywatelskie.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2023.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2023 – 2031.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2022-2032.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2022 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Koszalińskiego.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację na rok 2022.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie koszalińskim na lata 2023 – 2025.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu profilaktycznego mającego na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie „Rodzina Bez Przemocy” na lata 2023-2025”.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie koszalińskim na lata 2023-2025”.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koszalińskim na lata 2023 – 2028.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Infrastruktury Drogowej i Mostowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2021 -2024.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koszalińskiego do roku 2030.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koszalińskiego za lata 2020 – 2021”.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu w Koszalinie na 2023 r.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Koszalinie na 2023 r.
26. Zapytania i interpelacje radnych.
27. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
28. Sprawy organizacyjne.
29. Wnioski i oświadczenia radnych.
30. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Grabarek


Udostępnij: Facebook | Twitter