Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego – pn. „Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych” na potrzeby realizacji projektu pn. „Od ziarenka do bochenka”

Dodano: 27 czerwca, 2019 | Autor: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Powiat Koszaliński zawiadamia o unieważnieniu postępowanie prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych” na potrzeby realizacji projektu pn. „Od ziarenka do bochenka” w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, „Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”, „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, Plan operacyjny na lata 2018-2020.

Warunki udziały w postępowaniu :

– Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.

– Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Kryterium oceny oferty: najniższa cena

Uzasadnienie: Zamawiający informuje, że we wskazanym w zapytaniu ofertowym terminie do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta, spełniająca wymagania formalne. W wyniku przedmiotowej analizy Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie.

Powodem unieważnienia postępowania jest złożenie przez Oferenta oferty cenowej przekraczającej kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi.

Wykonawca, który złożył odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostanie poinformowany drogą mailową.

Załącznik:

Pismo


Udostępnij: Facebook | Twitter