Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Zakończenie konsultacji uchwały Rady Powiatu w Koszalinie

Dodano: 10 lipca, 2020 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

PROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji

1.Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie.

2.Podstawa prawna.

Konsultacje odbyły się na podstawie uchwały Nr XXXIX/385/10 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 października 2010 r., w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

3.Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach.

Do uczestnictwa w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie powiatu koszalińskiego działalność pożytku publicznego.

4.Forma konsultacji.

Konsultacje odbyły się poprzez umieszczenie informacji o konsultacjach wraz z projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.powiat.koszalin.pl, na stronie internetowej Powiatu: www.powiat.koszalin.pl oraz wywieszenie informacji wraz z projektem uchwały na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie przy ulicy Racławickiej 13 (parter).
Opinie i uwagi dotyczące treści uchwały można było składać drogą elektroniczną na adres: ewa.zagorska@powiat.koszalin.pl lub na piśmie, bezpośrednio w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie ul. Racławicka 13 (Kancelaria Ogólna – parter).

5.Termin konsultacji.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 01.07.2020 r. do dnia 08.07.2020 r.

6.Odpowiedzialność za przeprowadzenie konsultacji.

Komórką odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji był Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

7.Przebieg i wynik konsultacji.

W terminie konsultacji, w formie określonej powyżej (drogą elektroniczną) wpłynęła jedna propozycja zmiany zapisów uchwały.
Zmianę zaproponowała organizacja pozarządowa – Koło Gospodyń Wiejskich w Niekłonicach i dotyczyła możliwości powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie składającej się m. in. w liczbie 4 lub 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych w sytuacji, gdy nie uda się zebrać 6 kandydatów spośród tych organizacji, w kolejnych naborach.
W związku z powyższym wprowadzono zmiany do konsultowanej uchwały w brzmieniu:
„§ 15. Jeśli w naborze, o którym mowa w § 14 liczba kandydatów jest nadal mniejsza niż ustalona w § 3 pkt 3, Zarząd Powiatu może przedłużyć nabór po raz kolejny na zasadach określonych w § 14 lub powołać do Rady przedstawicieli organizacji pozarządowych w liczbie zgłoszonej w trakcie naboru, nie mniejszej jednak niż 4.”

Projekt konsultowanej uchwały w ostatecznej wersji zostanie przedłożony Zarządowi Powiatu w Koszalinie z wnioskiem o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu w Koszalinie.

Protokół z przeprowadzonych konsultacjiDOCX0.1 MBPobierz
Protokół z konsultacjipdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter