Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

XXXIV sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Dodano: 22 kwietnia, 2021 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie informuje, że w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godzinie 12.00 odbędzie się XXXIV sesja Rady Powiatu w Koszalinie.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, czyli w tzw. zdalnym trybie obradowania, zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Powiatu w Koszalinie  

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu z dnia 26 lutego 2021 r.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu z dnia 16 marca 2021 r.
 6. Sprawozdanie Starosty z działania Zarządu w okresie między sesjami.
 7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z XXXII sesji.
 8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z XXXIII sesji.
 9. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 2020 roku.
 10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie w 2020 r.
 11. Informacja w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
 12. Sprawozdanie z realizacji ”Rocznego programu współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
 13. Sprawozdanie Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie z wykonania planu finansowego za 2020 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie oraz informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie
  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie za 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie za 2020 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu przyznawania i określania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wysokości nagród oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Sławieńskiego do realizacji zadania polegającego na przebudowie i remoncie dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni – w zakresie remontu drogi powiatowej nr 3553Z.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu niektórych dróg powiatowych.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koszalinie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Bobolice w 2021 roku.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2021-2030.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Koszalinie.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie.
 25. Zapytania i interpelacje radnych.
 26. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 27. Sprawy organizacyjne.
 28. Wnioski i oświadczenia radnych.
 29. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Grabarek

 

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Powiatu w Koszaliniepdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter