Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

XII sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Dodano: 30 sierpnia, 2019 | Autor: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie informuje, że w dniu 05 września 2019 r. o godzinie 11.00, w sali konferencyjnej nr 409 (IV p.) Starostwa Powiatowego w Koszalinie, przy ul. Racławickiej 13 odbędzie się XII sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Porządek Obrad – XII sesja Rady Powiatu w Koszalinie

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 24 czerwca 2019 r.
5. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2019 r.
6. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 17 lipca 2019 r.
7. Sprawozdanie Starosty z działania Zarządu w okresie między sesjami.
8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z łX
sesji.
9. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z X
sesji.
10. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwal Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z Xl
sesji.
11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego zał półrocze 2019 r.
12. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na
lata 2019 – 2027 „ w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019 r.
13. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury –
Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie za I półrocze 2019 r.
14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Koszałinie z realizacji rocznego planu
kontroli za I półrocze 2019 r.
15. Wystąpienia obywatelskie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego „Za zasŁugi dla Powiatu
Koszalińskiego” Józefowi Niwińskienu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i określenia wysokości stawek
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wysokości nagród oraz szczegółowych
warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2018 r. Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koszalińskim na lata 2016 — 2024.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę iy sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w
Mielnie i nadania mu statutu.
20. Podjęcie uchwaly zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej im.
Anselma Alojzego Młodzika w Parsowie i nadania mu statutu.
21. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Domu Pomocy SpoŁecznej w Cetuniu i nadania mu
statutu.
22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 r.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2019 — 2027.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2019.
26. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych drogi Nr 3591Z ul.
Zamkowa zlokalizowanej na terenie miasta Polanów w celu zaliczenia jej do kategorii dróg
gminnych.
27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Koszalinie.
28. Zapytania i interpelacje radnych.
29. Sprawy organizacyjne.
30. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
31. Wnioski i oświadczenia radnych.
32. Zamknięcie obrad.

załącznik


Udostępnij: Facebook | Twitter