Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Wyniki konkursu ofert DPS

Dodano: 02 stycznia, 2023 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego w latach 2023 – 2025, pt.: „Prowadzenie na terenie powiatu koszalińskiego domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, o zasięgu ponadgminnym”.

Zarząd Powiatu w Koszalinie, na podstawie art. 15 ust. 2h – 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.) informuje, że zleca realizację zadania publicznego w latach 2023 – 2025, pt. „Prowadzenie na terenie powiatu koszalińskiego domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, o zasięgu ponadgminnym” Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego Prowincja Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Płońska 20.

Oferent jako miejsce do realizacji zadania publicznego wskazał Dom Pomocy Społecznej w Bobolicach, ul. Pionierów 3.

Na realizację zadania publicznego Powiat Koszaliński przekaże w latach 2023 – 2025 łączną kwotę dotacji do wysokości 4.129.602,00 zł brutto (słownie: cztery miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dwa złote 00/100). Wysokość przekazanej dotacji jest uzależniona od wysokości środków publicznych zaplanowanych w budżecie Zleceniodawcy i przekazanych z budżetu państwa na realizację przedmiotowych zadań własnych powiatu.

Zgodnie z art. 15 ust. 2i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. Żądania wniesione po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu żądania do Starostwa Powiatowego w Koszalinie, na adres: 75-620 Koszalin, ul. Racławicka 13.

Protokół Komisji Konkursowej DPSpdf0.1 MBPobierz
Wyniki Konkursu DPSpdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter