Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Wydarzenie

Porządek obrad XXVII sesji Rady Powiatu w Koszalinie

Data: 29.10.2020

Porządek obrad XXVII sesji Rady Powiatu w Koszalinie 29 października 2020 r., godz. 13.00 (tryb zdalny)

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 24 września 2020 r.

5. Sprawozdanie Starosty z działania Zarządu w okresie między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z XXVI sesji.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 w powiecie koszalińskim.

8. Informacja o działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie – wyniki kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w powiecie koszalińskim przeprowadzonych przez WIOŚ w Szczecinie w roku 2019.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu na temat składanych oświadczeń majątkowych przez radnych.

10. Informacja Starosty Koszalińskiego na temat składanych oświadczeń majątkowych przez członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2020 – 2028.

15. Zapytania i interpelacje radnych.

16. Sprawy organizacyjne.

17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

18. Wnioski i oświadczenia radnych.

19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Grabarek

https://bip.powiat.koszalin.pl/artykul/134/3878/porzadek-obrad-xxvii-sesji-rady-powiatu-w-koszalinie


Udostępnij: Facebook | Twitter