Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Wydarzenie

LXXXV sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Data: 25.04.2024

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz § 17 ust. 1, 3 i 6 uchwały Nr XXV/221/17 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Koszalińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 1311; z 2018 r. poz. 5226),

zwołuję  LXXXV sesję Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 25 kwietnia 2024 r. (czwartek) o godz. 10.00.

Sesja Rady Powiatu w Koszalinie odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13, sala 409 (IV piętro).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXXXI sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 15 lutego 2024 r.
 5. Przyjęcie protokołu z LXXXII sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 26 lutego 2024 r.
 6. Przyjęcie protokołu z LXXXIII sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 27 marca 2024 r.
 7. Przyjęcie protokołu z LXXXIV sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 10 kwietnia 2024 r.
 8. Sprawozdanie Starosty z działania Zarządu w okresie między sesjami.
 9. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z LXXXI sesji.
 10. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z LXXXII sesji.
 11. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z LXXXIII sesji.
 12. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z LXXXIV sesji.
 13. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koszalinie w 2023 roku.
 14. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie za rok 2023.
 15. Informacja w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.
 16. Sprawozdanie z realizacji ”Rocznego programu współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.
 17. Raport z realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie koszalińskim na lata 2018 – 2025 za rok 2023.
 18. Wystąpienia obywatelskie.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie oraz informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie za 2023 rok.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie za rok 2023.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do realizacji zadania pod nazwą: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu ul. Morskiej w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do działki 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2024 – 2030.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2024.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mielno w roku 2024.
 27. Zapytania i interpelacje radnych.
 28. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 29. Sprawy organizacyjne.
 30. Wnioski i oświadczenia radnych.
 31. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Grabarek


Udostępnij: Facebook | Twitter