Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Stypendia sportowe na rok 2023

Dodano: 21 grudnia, 2022 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Powiat Koszaliński informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych na rok 2023.

Podstawa prawna: uchwała NR XIV/109/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stypendiów sportowych (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2019 r., poz. 6084, poz. 6085)

1.Termin składania wniosków – do dnia 31 stycznia 2023 r. (termin nieprzekraczalny, zgodny z powyższą uchwałą)
2. Wnioski można składać:
– osobiście, w  zamkniętej kopercie z podanym na kopercie: imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu do kontaktu z dopiskiem „Wniosek o stypendium sportowe” w  Starostwie Powiatowym w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin – Kancelaria Ogólna (parter), w godzinach pracy Urzędu tj. od godziny 7.30. do 15.30
lub
– przesyłką listową, w  zamkniętej kopercie z podanym na kopercie: imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu do kontaktu oraz  z dopiskiem „Wniosek o stypendium sportowe”, na adres: Starostwo Powiatowe w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620  Koszalin.
3. Nie dopuszcza się składania wniosków w postaci elektronicznej.
4. Termin składania wniosków upływa w dniu 31 stycznia 2023 r. o godz. 15.30 – liczy się data i godz. złożenia wniosku w Starostwie Powiatowym w Koszalinie. W przypadku składania wniosków przesyłką listową dla zachowania terminu liczy się data wpływu przesyłki do Starostwa Powiatowego w Koszalinie.
5. Formularz wniosku o przyznanie przez Zarząd Powiatu w Koszalinie stypendium sportowego za wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
6. Załączniki wymagane do wniosku – oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:
1) dokument potwierdzający przynależność zawodnika do klubu sportowego, którego siedzibą jest Powiat Koszaliński;
2) opis osiągnięć sportowych zawodnika;
3) potwierdzenie wyniku przez okręgowy związek sportowy lub polski związek sportowy; (zaświadczenie),
4) obowiązek informacyjny,
5) zobowiązanie wnioskodawcy do informowania o okolicznościach uzasadniających wstrzymanie lub cofnięcie stypendium;
7. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) w dniu przyznawania stypendium sportowego nie ukończył 24 roku życia;
2) jest członkiem klubu sportowego, którego siedzibą jest Powiat Koszaliński;
3) posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych;
4) uprawia dyscyplinę olimpijską lub paraolimpijską;
5) brał udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpiadzie, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy lub zajął miejsca od I do III w zawodach rangi Mistrzostw Polski w dyscyplinach olimpijskich.
8. Stypendia przyznaje Zarząd Powiatu w Koszalinie po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej (w formie decyzji).

Ogólna wysokość przyznawanych w danym roku kalendarzowym stypendiów nie może przekroczyć kwoty określonej na ten cel w budżecie Powiatu Koszalińskiego. Wykaz osób, które otrzymają stypendia, wysokość przyznanych stypendiów podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

Formularz wnioskumsword0.1 MBPobierz
Oświadczenie do celów podatkowychrtf0.1 MBPobierz
uchwała NR XIV/109/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stypendiów sportowychpdf0.1 MBPobierz
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów sportowychpdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter