Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

PRZETARG nieograniczony sprzedaż działek w Nowych Bielicach

Dodano: 25 października, 2023 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Zarząd Powiatu w Koszalinie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Koszalińskiego

szczegółowe informacje

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 22 listopada  2023 r. o godz. 1200  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13 p. 409 (IV piętro).

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 20.11.2023 r. włącznie, przelewem bankowym środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Starostwa Powiatowego w Koszalinie: Bank PKO BP  Nr: 69 1020 2791 0000 7502 0312 0763,  w tytule podając: wadium – Nowe Bielice i nr działki, której wpłata dotyczy. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

W przypadku regulowania wadium, za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła  na konto Urzędu w określonym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Powiatu Koszalińskiego, jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w formie aktu notarialnego w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu lub gdy Nabywca będący Cudzoziemcem nie uzyska pozwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zakup nieruchomości.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości i terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

– dowodu wniesienia wadium, który równoznaczny jest z zapoznaniem się przez wpłacającego z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu  ich bez zastrzeżeń,

– dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport) oraz :

– w przypadku reprezentowania osoby fizycznej – sporządzonego notarialnie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego;

– w przypadku nabywania nieruchomości do majątku wspólnego, wymagana jest obecność obojga małżonków, natomiast w przypadku udziału w przetargu jednego z nich należy przedłożyć pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu  oraz na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu za cenę wylicytowaną przez współmałżonka przystępującego do przetargu ze środków pochodzących  z majątku wspólnego i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

– w przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku osobistego – złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami;

– w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy nabywaniu nieruchomości do majątku wspólnego, wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu oraz na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu za cenę wylicytowaną przez współmałżonka przystępującego do przetargu ze środków pochodzących                     z majątku wspólnego  i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

– w przypadku spółek cywilnych – właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wspólników, aktualnego wyciągu z Bazy Internetowej REGON Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącego spółki;

– w przypadku osób prawnych – aktualnego odpisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru, oraz właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie (zgoda organów statutowych do działania w ich mieniu) – w przypadku reprezentacji osoby prawnej, natomiast w przypadku osób prawnych – cudzoziemców w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – odpisu z właściwego rejestru przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty powinny mieć formę pisemną (papierową).

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Sprzedaż prawa własności nieruchomości następuje zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm. ), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r.  2278 t. j.).
 2. Warunki przetargu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będących własnością Powiatu Koszalińskiego oznaczonych ewidencyjnie działkami ewidencyjnymi nr 118/7 o powierzchni 0,1066 ha, dz. nr 118/8 o powierzchni 0,0979 ha, dz. nr 118/9 o powierzchni 0,0998 ha oraz dz. nr 118/10 o powierzchni 0,1130 ha obręb nr 0044 Nowe Bielice, gmina Biesiekierz.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie ceny wywoławczej.
 4. Cena uzyskana w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
 5. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo na 3 dni przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
 6. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz wpisami w księdze wieczystej w całości ponosi nabywca nieruchomości.
 7. Opłaty związane ze wskazaniem granic nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
 8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię
  i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.
 10. Po zamknięciu licytacji sporządzony zostanie protokół z przetargu, który będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
 11. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) ustaleni w przetargu jako nabywcy nieruchomości zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości – w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.
 12. Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona, o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 13. Nieruchomości są wolne od obciążeń i brak jest informacji o zobowiązaniach, których są one przedmiotem.
 14. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dla nieruchomości opisanych w powyższej tabeli w dniu 16.10.2023 r.
 15. Informacje na temat przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, ul. Racławicka 13, pok. 325, 326, tel. 94 7140 176, 94 7140 170 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Koszalinie oraz umieszcza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego  w Koszalinie na okres 30 dni t.j. od 20.10.2023 r.  do  20.11.2023 r.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dzialek w obrębie nr 0044 Nowe Bielice(1)pdf0.1 MBPobierz
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek w Nowych Bielicach-2pdf0.1 MBPobierz
Mapa przedstawiająca obszar objęty ogłoszeniem o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek w Nowych Bielicachjpeg0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter