Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Remont drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo – Golica

1.Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu  Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
2.Nazwa zadania: „Remont drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo – Golica”
3.Wartość dofinansowania:  7.987.000,00  PLN
4.Całkowita wartość zadania: 9.689.417,07 PLN
5.Krótki opis zadania:Przedmiotem zadania  są  roboty   budowlane   stanowiące  remont  drogi powiatowej  nr 3529Z   Dunowo – Golica  od  km 8+211,00 do km 13+376.

Podstawowy zakres robót obejmuje:

– roboty rozbiórkowe,

– roboty ziemne,

– wykonanie koryta na zjazdach, poboczu utwardzonym kostką  betonową  i  destruktem bitumicznym, ciągach pieszych i zatokach autobusowych z profilowaniem  i zagęszczeniem podłoża,

– wykonanie nasypów z gruntu niewysadzinowego,

– regulację pionową studzienek kanalizacyjnych i telefonicznych,

– wykonanie warstwy stabilizacji podłoża cementem pod ławami krawężnikowymi, opornikami, obrzeżami,

– ustawienie oporników, krawężników i obrzeży betonowych na podsypce cementowo- piaskowej i ławie z oporem,

– remont kanalizacji deszczowej,

– stabilizację gruntu cementem na zjazdach i ciągach pieszych,

– wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcję jezdni drogi, zatok autobusowych i poboczy utwardzonych kostką betonową,

– wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego jezdni zjazdów i ciągów pieszych,

– wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni drogi i zjazdów,

– wykonanie nawierzchni z kostki betonowej zjazdów, ciągów pieszych i pobocza utwardzonego kostką betonową oraz zatok autobusowych,

– wykonanie nawierzchni poboczy z destruktu bitumicznego i  z ziemi roślinnej,

– profilowanie skarp i dna rowów,

– wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Plakat informacyjny realizacja remontu drogi w ramach Polski Ład

 

 


Udostępnij: Facebook | Twitter