Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo – Gąski oraz 3544Z Kiszkowo – Gąski   w Powiecie Koszalińskim

1.Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu  Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
2.Nazwa zadania: „Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo – Gąski oraz 3544Z Kiszkowo – Gąski   w Powiecie Koszalińskim”
3.Wartość dofinansowania: 14.991.000,00  PLN
4.Całkowita wartość zadania: 26.397.942,08 PLN
5.Krótki opis zadania: Przedmiotem   zadania  są   roboty   budowlane   stanowiące    przebudowę    dróg powiatowych  nr  3506Z  w  m.  Sarbinowo,  3504Z  Sarbinowo –Gąski  oraz 3544Z  Kiszkowo – Gąski   w  Powiecie    Koszalińskim  na   łącznej  długości 7,8 km   wraz         z przebudową mostu w m. Unieście.

Podstawowy zakres robót obejmuje:

Część I „Przebudowa  dróg powiatowych nr 3506Z, 3504Z 3544Z”
Odcinek I
(droga powiatowa nr 3544Z Kiszkowo – Gąski, odcinek o  długości 1,27 km)
a)przebudowę jezdni wraz z jej częściowym poszerzeniem,
b)budowę ciągu pieszego z kostki betonowej,
c)przebudowę zjazdów,
d)wykonanie wymaganego przepisami oznakowania,

Odcinek II
(drogi powiatowe nr 3504Z i 3544Z w m. Gąski o  długości 1,78  km)
a)przebudowę jezdni wraz z jej poszerzeniem,
b)wykonanie ronda o średnicy 10m.  z wyspą z bruku,
c)budowę ciągu pieszorowerowego,
d)budowę ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego,
e)budowę spowolnień ruchu z kostki betonowej,
f)remont kanalizacji deszczowej,
g)przebudowę zjazdów,
h)wykonanie poboczy ziemnych oraz z kruszywa,
i)wykonanie wymaganego przepisami oznakowania,

Odcinek III
(droga powiatowa nr 3504Z Sarbinowo –Gąski o długości ok.3,35 km)
a)wzmocnienie  istniejącej nawierzchni bitumicznej na całym odcinku poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego oraz warstwy wiążącej i ścieralnej,
b)wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych na poszerzeniu
c)przebudowę przepustów,
d)remont istniejącej kanalizacji deszczowej,
e) przebudowę chodnika w ciągu drogi,
f) przebudowę zatoki autobusowej
g) wykonanie wymaganego przepisami oznakowania

Odcinek IV
( drogi powiatowe nr 3506Z i 3504Z w m. Sarbinowo o długości 1,00 km)
a)przebudowę jezdni wraz z jej częściowym poszerzeniem,
b)budowę ciągu pieszego z kostki betonowej,
c)budowę kanalizacji deszczowej,
d)budowę utwardzonego pobocza z kostki betonowej,
e)przebudowę zjazdów,
f)wykonanie wymaganego przepisami oznakowania,

Odcinek V
 (droga powiatowa nr 3504Z  w m . Mielenko o długości 0,42 km)
a)przebudowę jezdni wraz z jej częściowym poszerzeniem
b)budowę chodnika z kostki betonowej,
c)przebudowę zjazdów,
d)budowę kanalizacji deszczowej,
e)budowę oświetlenia drogi,
f)wykonanie poboczy,
g)wykonanie wymaganego przepisami oznakowania

Część II „Przebudowa mostu w m. Unieście”
a)roboty rozbiórkowe,
b)wykonanie warstwy wyrównawczej płyty pomostu,
c)wyprofilowanie gzymsów,
d)wykonanie wyposażenia mostu (izolacja , krawężniki, balustrady),
e)oczyszczenie , naprawa i zabezpieczenie konstrukcji betonowej,
f) ułożenie nawierzchni bitumicznych na obiekcie i dojazdach
g) zabezpieczenie powierzchni  betonowych farbami,
h) odtworzenie zabezpieczenia przyczółków,
i) wykonania odwodnienie obiektu,

Plakat z informacja o remoncie drogi w ramach Polski Ład

 


Udostępnij: Facebook | Twitter