Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Pomoc Prawna

Wsparcie finansowe państwa na rzecz osób starszych – zmiany kryteriów dochodowych oraz wysokości zasiłków w 2022 roku.

Dodano: 20 grudnia, 2021 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Od 1 stycznia 2022 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, które z jednej strony dotyczą osób, które będą ubiegały się o świadczenia; z drugiej zaś – mają wpływ na wysokość już wypłacanych świadczeń.  Istotną kwestią dla osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej w 2022 r. jest nowa wysokość kryteriów dochodowych oraz maksymalna wysokość świadczeń. Czy zmiana kryteriów dochodowych wpłynie na wysokość świadczeń?

Co oznacza zmiana kryteriów dochodowych?

Spełnianie kryterium dochodowego jest wymagane do uzyskania w szczególności takich świadczeń jak zasiłek stały, a także zasiłek okresowy czy zasiłek celowy. Waloryzacja kryteriów dochodowych oznacza wzrost niektórych świadczeń. Chodzi o te formy wsparcia, które są z ich wysokością bezpośrednio powiązane. Wśród nich jest zasiłek stały, będący podstawowym świadczeniem pomocy społecznej przysługującym osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Kryteria dochodowe (MOPS) w 2022 r.

W 2022 r. zmieni się wysokość kryterium dochodowego, które uprawnia do otrzymania świadczenia. Wyniesie ono:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł (obecnie 701 zł).
  • dla osoby w rodzinie – 600 zł (obecnie 528zł).

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego będzie wynosiła 345 zł.

Kryteria dochodowe dla świadczeń z pomocy społecznej podlegają weryfikacji co 3 lata z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Po tegorocznej zmianie przepisów- obowiązują od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym jest przeprowadzana weryfikacja. W związku z tym podwyżka kryteriów dochodowych będzie miała miejsce właśnie od początku roku.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1296)

Wzrosną jednak nie tylko progi, ale również kwoty niektórych świadczeń. Ile wyniosą?

Zasiłek stały w 2022 r.

Zasiłek stały w 2022 r. czeka podwyżka kryteriów dochodowych co bezpośrednio wpływa na wysokość świadczeń. Ważne! Od 1 stycznia 2022 r. maksymalna kwota zasiłku stałego będzie wynosiła 719 zł.

Zasiłek stały – dla kogo?

Zasiłek stały jest podstawowym świadczeniem pomocy społecznej przysługującym osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje:

  • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Przyznawanie zasiłków stałych jest zadaniem gmin.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876; ost. zm. Dz.U. z 2021 r., poz. 803);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1296).

Zasiłek okresowy w 2022 r.

Co to jest zasiłek okresowy?

Zasiłek okresowy jest jednym ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Ta forma wsparcia przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z ustawa o pomocy społecznej okres, na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy ustala ośrodek pomocy społecznej i jest zależny od okoliczności danej sprawy.

Zasiłek okresowy- dla kogo?

O zasiłek okresowy mogą ubiegać się osoby zarówno samotnie gospodarujące jak i rodziny, które spełniają odpowiednie kryteria dochodowe.

Zasiłek okresowy – ile wynosi?

Wysokość zasiłku okresowego jest uzależniona od kryterium dochodowego oraz osiąganego dochodu. Obliczany jest indywidualnie mając na uwadze czy zasiłek dotyczy osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo czy rodziny.

Jak obliczyć zasiłek okresowy?

Zasiłek okresowy w przypadku osoby samotnie gospodarującej jest ustalany do wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem tej osoby. Miesięczna kwota zasiłku nie może być jednak wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Ważne!  Ustalona w ten sposób kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby

Dla rodzin zasiłek okresowy jest ustalany do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny i tak ustalona kwota również nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Ważne! Najniższa kwota zasiłku okresowego wynosi 20 zł miesięcznie. Minimalne kwoty zasiłku okresowego może podwyższyć rada gminy w drodze uchwały.

Warto też pamiętać, że zasiłek okresowy może być także wypłacany niezależnie od dochodu. Dotyczy to sytuacji podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym – pobierająca zasiłek okresowy. W takim przypadku zasiłek może być nadal wypłacany od dnia wynikającego z decyzji przyznającej zasiłek okresowy, jednak nie dłużej niż do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba została zatrudniona i nie częściej niż raz na 2 lata.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zasiłek okresowy może być przyznany osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe pod warunkiem zwrotu części czy całości kwoty zasiłku.

Jak uzyskać zasiłek okresowy?

Aby otrzymać zasiłek okresowy, należy złożyć wniosek. W praktyce taki wniosek można złożyć ustnie lub pisemnie. Pomoc przyznawana jest w formie decyzji administracyjnej. Celem ustalenia sytuacji osobistej lub rodzinnej – dochodowej i materialnej osoby ubiegającej się o świadczenie z pomocy społecznej organ przeprowadza wywiad środowiskowy.

Świadczenie przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca złożenia wniosku wraz z dokumentacją. Składanie wniosku jest bezpłatne.

Jeśli zatem jesteś ciężko chory, bezdomny, niepełnosprawny czy przydarzyło ci się nieszczęście lub jesteś w bardzo trudnej sytuacji życiowej masz prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - wsparcie finansowe państwa na rzecz osób starszychpdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter