Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 roku

Dodano: 26 listopada, 2020 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 roku, pt.: „Prowadzenie na terenie powiatu koszalińskiego punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatnie poradnictwo obywatelskie”

Zarząd Powiatu w Koszalinie, na podstawie art. 15 ust. 2h – 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.) informuje, że powierza realizację zadania publicznego w 2021 roku, pt. „Prowadzenie na terenie powiatu koszalińskiego Punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie”, w zakresie prowadzenia Punktu 2, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna i Punktu 3, w którym będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie stowarzyszeniu – Zaborskie Towarzystwo Naukowe, z siedzibą: 89-632 Brusy, ul. Dworcowa 18.

Na realizację zadania publicznego Powiat Koszaliński przekaże w 2021 roku łączną kwotę dotacji w wysokości 126.060,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt 00/100), z tego:

1) na Punkt 2 kwotę 60.060,00 zł brutto z przeznaczeniem na sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji oraz kwotę 2.970,00 zł brutto na sfinansowanie edukacji prawnej.

2) na Punkt 3 kwotę 60.060,00 zł brutto z przeznaczeniem na sfinansowanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji oraz kwotę 2.970,00 zł brutto na sfinansowanie edukacji prawnej.

Zgodnie z art. 15 ust. 2i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. Żądania wniesione po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu żądania do Starostwa Powiatowego w Koszalinie, na adres: 75-620 Koszalin, ul. Racławicka 13.

PROTOKÓŁ z posiedzenia komisji konkursowej 18.11DOCX0.1 MBPobierz
PROTOKÓŁ z posiedzenia komisji konkursowej NPP 2021pdf0.1 MBPobierz
WYNIKI OKO NPP 2021pdf0.1 MBPobierz
PROTOKÓŁ z posiedzenia komisji konkursowej 18.11DOCX0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter