Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Dodano: 07 czerwca, 2023 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację zadań publicznych powiatu koszalińskiego w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

tytuł zadania
„Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych w zakresie budowania partnerstwa pomiędzy samorządem powiatowym, a organizacjami pozarządowymi, a także wspieranie ich w realizacji ważnych celów społecznych”

Zarząd Powiatu w Koszalinie, na podstawie art. 15 ust. 2h – 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) informuje, że zleca w 2023 r. realizację zadania publicznego, pt.: „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych w zakresie budowania partnerstwa pomiędzy samorządem powiatowym, a organizacjami pozarządowymi, a także wspieranie ich w realizacji ważnych celów społecznych” – Fundacji Nauka dla Środowiska, z siedzibą w Koszalinie, ul. Racławicka 15-17.

Na realizację zadania publicznego Powiat Koszaliński przekaże w 2023 roku kwotę dotacji w wysokości 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Zgodnie z art. 15 ust. 2i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. Żądania wniesione po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu żądania do Starostwa Powiatowego w Koszalinie, na adres:
75-620 Koszalin, ul. Racławicka 13.

Ogłoszenie wyników otwartego konkusu ofertpdf0.1 MBPobierz
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowejpdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter