Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Ogłoszenie wyniku Otwartego Konkursu Ofert

Dodano: 25 czerwca, 2021 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Zarząd Powiatu w Koszalinie, na posiedzeniu w dniu 23.06.2021 r. rozstrzygnął Otwarty Konkurs Ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, służących realizacji zadań publicznych Powiatu Koszalińskiego.
Ogłoszenie wyniku Otwartego Konkursu Ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, służących realizacji zadań publicznych Powiatu Koszalińskiego,
pt.:
Wspieranie działań na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych Powiatu Koszalińskiego”.
Zarząd Powiatu w Koszalinie, na podstawie art. 15 ust.  2h – 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) informuje, że zleca realizację zadania publicznego w 2021 roku, na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, służących realizacji zadań publicznych Powiatu Koszalińskiego, pt.: „Wspieranie działań na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych Powiatu Koszalińskiego”. – Fundacji Nauka dla środowiska, z siedzibą w Koszalinie, ul. Racławicka 15-17. Na realizację zadania publicznego Powiat Koszaliński przekaże w 2021 roku kwotę dotacji w wysokości 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Zgodnie z art. 15 ust. 2i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. Żądania wniesione po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu żądania do Starostwa Powiatowego w Koszalinie, na adres: 75-620 Koszalin, ul. Racławicka 13.


Udostępnij: Facebook | Twitter