Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę działek (Sarbinowo, gm. Mielno)

Dodano: 23 kwietnia, 2021 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

banerek z informacja o ogłosoznym przetargu przez Dyrektora SCK w Sarbinowie

Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie

OGŁASZA NIEOGRANICZONY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

na oddanie w dzierżawę n/w gruntów położonych w Sarbinowie na terenie gminy Mielno, przeznaczonych na prowadzenie sezonowej działalności gospodarczej, na okres od 01.06.2017 r.  do 30.09.2017 r.

Lp. Opis i położenie nieruchomości Nr działki pow. m2 Przeznaczenie Cena wywoławcza netto Wadium
1. Działka nr 167/1 i 167/10 Sarbinowo

ul. Nadmorska 

330  m2 Sezonowa działalność gospodarcza  

15.000,00 zł

 

1.200,00 zł

Do wylicytowanego czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.05.2021 r. o godz. 1200 w Samorządowym Centrum Kultury w Sarbinowie przy ul. Leśnej 2 w Sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty do dnia 27.05.2021 r. do godz. 0900  za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie, ul. Leśna 2, 76-034 Sarbinowo.

  1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „PRZETARG SEZON 2021”.

Oferta winna zawierać proponowaną kwotę czynszu dzierżawnego i załączony dowód uiszczenia wpłaty wadium, numer rachunku bankowego do ewentualnego zwrotu wpłaconego wadium oraz dane kontaktowe, w szczególności kontakt telefoniczny.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 24.05. 2021 r. (włącznie) na konto Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr konta 32 1020 2791 0000 7302 0313 7726 ze wskazaniem na dowodzie wpłaty osoby lub nazwy oferenta oraz przedmiotu przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócony na wskazany rachunek bankowy po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wadium ulega przepadkowi na rzecz SCK w Sarbinowie  w sytuacji uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w treści określonej przez Dyrektora SCK w Sarbinowie i dokonania wpłaty wylicytowanego czynszu dzierżawnego  wraz         z należnym podatkiem VAT w terminie do dnia 01.06. 2021 r.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą zapoznać się z warunkami umowy dzierżawy przed przystąpieniem do przetargu. Warunki umowy dzierżawy nie podlegają negocjacji.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Informacja dodatkowa:

  1. Dzierżawca poza czynszem dzierżawnym ponosi koszty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  2. Dzierżawca nie może podnajmować, poddzierżawiać, zbywać ani obciążać prawami osób trzecich przedmiotu dzierżawy.
  3. Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku i czystości na dzierżawionym terenie oraz jego otoczeniu.
  4. Dzierżawca prowadzi działalność na własny koszt i ryzyko.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Samorządowym Centrum Kultury w Sarbinowie w pok. nr 9, tel 94 711 01 55

 

Ogłoszenie przetarg 2021pdf0.1 MBPobierz
Ogłoszenie o przetargu_skan z podpisamipdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter