Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert NPP 2023

Dodano: 24 października, 2022 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.) w związku z art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)

Zarząd Powiatu w Koszalinie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2023 roku, pt.: „Prowadzenie na terenie powiatu koszalińskiego Punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie”.

I.    ADRESAT KONKURSU
1.  W 2023 roku powierza się organizacji pozarządowej prowadzenie dwóch Punktów, przy czym jeden (Punkt 2) przeznacza się na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, a drugi (Punkt 3) na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
2.  O powierzenie prowadzenia Punktów 2 i 3, o których mowa w ust. 1, może ubiegać się organizacja pozarządowa, prowadząca działalność statutową w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b i 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisana na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prowadzonych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.
3.   O powierzenie prowadzenia Punktu 2 może ubiegać się organizacja pozarządowa, prowadząca działalność statutową w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisana na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.
4.  O powierzenie prowadzenia Punktu 3 może ubiegać się organizacja pozarządowa, prowadząca działalność statutową w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisana na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prowadzonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

II.   RODZAJ i CEL ZADANIA PUBLICZNEGO
1.  Zadanie publiczne objęte niniejszym konkursem jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez powiat na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (dalej: ustawy o nppnpo oraz ep).
2.  Zadanie publiczne polegać będzie na powierzeniu organizacji pozarządowej prowadzenia w 2023 roku dwóch Punktów, t. j. 2 i 3 lub jednego Punktu, tj. 2 lub 3, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, na podstawie oraz zgodnie z ustawą o nppnpo oraz ep oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w miejscach i terminach określonych w pkt V ogłoszenia, w tym powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej, w wymiarze co najmniej jednego działania rocznie, przypadającego na każdy Punkt. W ramach realizacji ww. zadania powierza się również, w każdym z Punktów świadczenie nieodpłatnej mediacji.

III.    WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA  REALIZACJĘ ZADANIA 
1.  Na realizację zadania publicznego objętego niniejszym konkursem, na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2022 r. stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, Powiat Koszaliński przekaże łączną kwotę 126.060,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100), z tego:
1)    na Punkt 2 kwotę 60.060,00 zł brutto z przeznaczeniem na sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji oraz kwotę 2.970,00 zł brutto na sfinansowanie edukacji prawnej.
2)    na Punkt 3 kwotę 60.060,00 zł brutto z przeznaczeniem na sfinansowanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji oraz kwotę 2.970,00 zł brutto na sfinansowanie edukacji prawnej.
2.  Dokładna wysokość dotacji uzależniona będzie od ostatecznej wysokości łącznej dotacji celowej udzielonej Powiatowi.

IV.   ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1.     Postępowanie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz przyznawania dotacji na realizację przedmiotowego zadania odbywa się zgodnie z:
–        ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
–        ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
–        ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.).
2.  Zadanie publiczne objęte niniejszym konkursem jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji Wojewody Zachodniopomorskiego przez udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Koszalińskiego.
3.  Podstawę ustalenia wysokości dotacji, o której mowa w ust. 1 stanowi kwota bazowa określona corocznie przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu, w drodze rozporządzenia.
4.  Ze względu na zlecenie zadania publicznego w trybie powierzenia, w ofercie, w kalkulacji przewidywanych kosztów nie jest obowiązkowe wykazanie wkładu własnego oferenta (innych środków finansowych, wkładu osobowego, wkładu rzeczowego). Wkład własny oferenta nie będzie miał wpływu na ocenę oferty.
5.  Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu, określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów o 10 %.
6.  Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która szczegółowo określi warunki realizacji zadania.
7.  Ramowy wzór umowy określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
8.  Wnioski dotyczące zmian umowy, o której mowa w pkt IV.6 mogą być składane w terminie nie późniejszym niż 30 dni przed dniem zakończenia realizacji zadania.
9.  Zarząd Powiatu w Koszalinie może odmówić oferentowi wybranemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:
–     oferent zostanie skreślony z listy organizacji pozarządowych, o której mowa w pkt I.2-4, a także określonych w art. 11 ust. 9 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
–      zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
10.  Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

V.     TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1.  Zadanie publiczne objęte niniejszym konkursem realizowane będzie w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
2.  Powiat Koszaliński w 2023 roku do realizacji zadania publicznego objętego niniejszym konkursem przeznacza dwa Punkty (Punkt 2 i Punkt 3)  usytuowane w sześciu lokalach na terenie powiatu koszalińskiego (zgodnie z uchwałą Nr 236/2020 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 30 września 2020 r. zmienioną uchwałą Nr 239/2020 w sprawie utworzenia na terenie powiatu koszalińskiego Punktów, z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego).
3.  Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie w Punkcie 2 usytuowanym w lokalach pod adresami:
a)    Urząd Miejski w Mielnie, 76-032 Mielno, ul. Bolesława Chrobrego 10, w czwartki, w godz. od 12:00 do 16:00,
b)    Urząd Gminy w Biesiekierzu, 76-039 Biesiekierz 103, w środy, w godz. od 12:00 do 16:00,
c)    Dom Kultury w Będzinie – Punkt konsultacyjny AA, 76-037 Będzino 21, w poniedziałki, w godz. od 9:00 do 13:00,
d)    Urząd Gminy i Miasta w Sianowie, 76-004 Sianów, ul. Armii Polskiej 30, we wtorki, w godz. od 13:00 do 15:00 i w piątki, w godz. od 8:00 do 12:00,
e)    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie, 76-004 Sianów, ul. Słowackiego 3a, we wtorki, w godz. od 15:00 do 17:00,
4.   Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w Punkcie 3, usytuowanym w lokalu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, 75-620 Koszalin, ul. Racławicka 13, w poniedziałki, środy i piątki, w godz. od 8:00 do 12:00 oraz we wtorki i czwartki, w godz. od 11:00 do 15:00.
5.  W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w Punktach 2 i 3, czas trwania dyżuru w tych Punktach może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nastąpi na żądanie Starosty Koszalińskiego. Wydłużenie czasy trwania dyżuru, o którym mowa powyżej, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w 2023 roku.
6.  Zleceniobiorca zobowiązany jest m.in. do:
a)  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odpowiednio w Punktach 2 lub 3, przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie – zgodnie z harmonogramem przedstawionym w pkt V.3 lit. a – e) lub w pkt. V.4, z uwzględnieniem pkt V.5,
b)  udzielania odpowiednio w Punktach 2 lub 3 nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz świadczenie nieodpłatnej mediacji w każdym z Punktów przez uprawnione osoby i na zasadach określonych w ustawie o nppnpo oraz ep,
c)  wyznaczenia zastępców, uprawnionych przepisami ustawie o nppnpo oraz ep w sytuacji, gdy osoby, o których mowa w pkt V.6.lit b nie będą w stanie osobiście świadczyć usług w zakresie wymienionym w cyt. punkcie,
d)  realizacji zadania z zakresu edukacji prawnej, w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania w roku 2023 na każdy Punkt, na zasadach określonych w ustawie o nppnpo oraz ep i innych ustaw,
e)  współpracy z wykwalifikowanym mediatorem (co najmniej jeden mediator do obsługi jednego Punktu) w zależności od bieżącego zapotrzebowania na przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji, zgłaszanego przez osoby uprawnione, na zasadach określonych w ustawie o nppnpo oraz ep i innych ustaw,
f)   zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z art. 5-7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.),
g)  złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
7.  Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824, z późn. zm.), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza Punktami albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
8.  Zleceniobiorca nie ponosi kosztów związanych z utrzymaniem lokali, o których mowa w pkt V.3 lit. a – e oraz pkt V.4, w tym kosztów związanych z tzw. mediami, kosztów dostępu do usług telekomunikacyjnych oraz kosztów utrzymania czystości i porządku w lokalach.
9.  Powiat nie wyraża zgody na zlecenie przez Zleceniobiorcę wykonania zadania przez podmiot trzeci.
10.  Zleceniodawca ponosi koszty niezbędnych materiałów biurowych, związanych z działalnością Punktów, o których mowa w pkt V.3 i V.4.
11.  Zleceniodawca zapewni osobom uprawnionym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Punktach, o których mowa w pkt V.3 i V.4 dostęp do Rządowego Centrum Legislacji, możliwość korzystania z drukarki.
12.  Realizacja zadania publicznego objętego niniejszym konkursem powinna być zgodna z obowiązującymi w 2023 roku przepisami prawa, głównie z przepisami ustawy o nppnpo oraz ep oraz przepisami wykonawczymi.
13.  Zarząd Powiatu w Koszalinie kontroluje wykonanie umowy przez organizację pozarządową za zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z ustawią o nppnpo oraz ep.

VI.      TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.  Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 15 listopada 2022 r.
2.  Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu, w zapieczętowanej kopercie pocztą lub osobiście, na adres: Starostwo Powiatowe w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, w terminie wskazanym w ust. 1. Na kopercie należy wskazać pełną nazwę wnioskodawcy, jego adres, kontakt telefoniczny i /lub adres e-mail oraz tytuł konkursu.
3.  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa.
4.  Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie rozpatrywana.
5.  Po zakończeniu konkursu złożone oferty nie będą zwracane.

VII.  TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT
1.  Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Koszalinie po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
2.  Oferenci uprawnieni do udziału w postępowaniu konkursowym składają oferty, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (wzór oferty do pobrania).
Szczegółowe informacje dotyczące składania ofert można uzyskać telefonicznie – 947140171, drogą e-mail – ewa.zagorska@powiat.koszalin.pl.
3.  Jeden podmiot może złożyć w danym konkursie tylko jedną ofertę.
4.  W konkursie będą rozpatrywane oferty organizacji pozarządowych, które deklarują zarówno udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, jak i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Punkt 2 i Punkt 3), jak również oferty organizacji, które deklarują świadczenie tylko jednej z usług (Punkt 2 lub Punkt 3),  z uwzględnieniem pkt VII.8.11.
5.  Oferta i załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w KRS lub w innym rejestrze, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
6.  W przypadku składania kopii załączników, dokumenty te powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osoby do tego uprawnione.
7.  Do oferty na prowadzenie Punktów 2 i 3 należy dołączyć:
1)  w przypadku gdy Oferent nie podlega wpisowi do KRS – zaświadczenie z właściwego rejestru potwierdzające osobowość prawną organizacji, wykaz osób uprawnionych do zawarcia umowy,
2)  w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – oryginał dokumentu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu oferenta/oferentów,
3)  aktualne decyzje Wojewody Zachodniopomorskiego o wpisaniu oferenta na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
4)  Statut organizacji,
5)  kopię umowy partnerskiej w przypadku oferty wspólnej,
6)  umowy lub promesy ich zawarcia z:
a)     adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
b)    mediatorem (min. dwóch mediatorów, po jednym na każdy Punkt),
c)    osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
którzy w ramach realizacji zadania publicznego objętego niniejszym konkursem będą odpowiednio:
–     udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej w Punkcie 2,
–     świadczyć nieodpłatną mediację w Punktach 2 i 3,
–     świadczyć nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Punkcie 3,
7)  aktualne zaświadczenia o ukończeniu z oceną pozytywną szkolenia z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego lub zaświadczenia potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie oraz aktualne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie doszkalającym (jeśli dotyczy art. 11a ust. 2 ustawy o nppnpo oraz ep) osób, o których mowa w pkt VII.7.6.lit a i c, wydane przez podmiot uprawniony na podstawie art. 11b ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, które to osoby będą świadczyły nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Punkcie 3  w ramach realizacji zadania publicznego objętego niniejszym konkursem
8)  aktualne dokumenty wskazujące o uprawnieniach osób, o których mowa w pkt VII.7.6. lit b, które będą świadczyły nieodpłatną mediację w Punkcie 2 i 3, tj. zaświadczenie o wpisaniu na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego lub wpisaniu na inną listę zgodnie z przepisami prawa,
9)  pisemne zobowiązanie należnego wykonania zadania, w szczególności w zakresie:
a)    poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i ich dokumentowaniem,
b)    profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
c)    przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
10)  dokumenty opisujące standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
11)  fakultatywnie, dodatkowe porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonych Punktów, w tym służyły asystą osobom uprawnionym do otrzymywania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mającymi trudności w samodzielnej realizacji porady;
8.  Do oferty na prowadzenie Punktu 2 należy dołączyć:
1)  w przypadku gdy Oferent nie podlega wpisowi do KRS – zaświadczenie z właściwego rejestru potwierdzające osobowość prawną organizacji, wykaz osób uprawnionych do zawarcia umowy,
2)  w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – oryginał dokumentu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu oferenta/oferentów,
3)  decyzje Wojewody Zachodniopomorskiego o wpisaniu oferenta na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
4)  Statut organizacji,
5)  kopię umowy partnerskiej w przypadku oferty wspólnej,
6)  umowy lub promesy ich zawarcia z:
a)  adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
b)  mediatorem (min. jeden mediator), którzy w ramach realizacji zadania publicznego objętego niniejszym konkursem będą odpowiednio:
–     udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej w Punkcie 2,
–     świadczyć nieodpłatną mediację w Punkcie 2,
7)  dokumenty wskazujące o uprawnieniach osób, o których mowa w pkt VII.8.6.lit b, które będą świadczyły nieodpłatną mediację w Punkcie 2, tj. zaświadczenie o wpisaniu na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego lub wpisaniu na inną listę zgodnie z przepisami prawa,
8)  pisemne zobowiązanie należnego wykonania zadania, w szczególności w zakresie:
d)    poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i ich dokumentowaniem,
e)    profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
f)     przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
9)  dokumenty opisujące standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej,
10)  fakultatywnie, dodatkowe porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego Punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym do otrzymywania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mającymi trudności w samodzielnej realizacji porady,
11)  fakultatywnie, deklarację oferenta o możliwości obsługi Punktu 3 w charakterze udzielania w nim nieodpłatnej pomocy prawnej, w sytuacji, o której mowa w pkt VII.15.
9.  Do oferty na prowadzenie Punktu 3 należy dołączyć:
1)  w przypadku gdy Oferent nie podlega wpisowi do KRS – zaświadczenie z właściwego rejestru potwierdzające osobowość prawną organizacji, wykaz osób uprawnionych do zawarcia umowy,
2)  w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – oryginał dokumentu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu oferenta/oferentów,
3)  decyzje Wojewody Zachodniopomorskiego o wpisaniu oferenta na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
4)  Statut organizacji,
5)  kopię umowy partnerskiej w przypadku oferty wspólnej,
6)  umowy lub promesy ich zawarcia z:
a)  osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a  ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
b)    mediatorem (min. jeden mediator),którzy w ramach realizacji zadania publicznego objętego niniejszym konkursem będą odpowiednio:
–     świadczyć nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Punkcie 3,
–     świadczyć nieodpłatną mediację w Punkcie 3,
7)  zaświadczenia o ukończeniu z oceną pozytywną szkolenia z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego lub zaświadczenia potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie oraz aktualne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie doszkalającym (jeśli dotyczy art. 11a ust. 2 ustawy o nppnpo oraz ep) osób, o których mowa w pkt VII.9.6.lit.a, wydane przez podmiot uprawniony przepisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
8)  dokumenty wskazujące o uprawnieniach osób, o których mowa w pkt VII.9.6.lit b, którzy będą świadczyli nieodpłatną mediację w Punkcie 3, tj. zaświadczenie o wpisaniu na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego lub wpisaniu na inną listę zgodnie z przepisami prawa,
9)  pisemne zobowiązanie należnego wykonania zadania, w szczególności w zakresie:
g)    poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i ich dokumentowaniem,
h)    profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
i)     przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
10)  dokumenty opisujące standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
11)  fakultatywnie, dodatkowe porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonych Punktów, w tym służyły asystą osobom uprawnionym do otrzymywania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mającymi trudności w samodzielnej realizacji porady;
10.  Złożone oferty podlegają ocenie formalnej przez pracowników Starostwa oraz merytorycznej przez Komisję Konkursową, w skład której może wchodzić przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego.
11.  Złożone w konkursie oferty nie podlegają uzupełnieniu, ani poprawieniu.
12.  Komisja Konkursowa ocenia ofertę według kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
13.  Wszystkie ocenione oferty szereguje się pod względem liczby uzyskanych punktów tworząc w ten sposób listę rankingową ofert.
14.  Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie później niż do 30.11.2022 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.
15.  W przypadku, gdy w przedmiotowym otwartym konkursie ofert nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia Punktu 3, albo żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w Punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, wówczas prowadzenie Punktu 3 powierzy się organizacji pozarządowej, która według zwykłych warunków konkursowych przedstawiła najwyżej ocenioną ofertę na prowadzenie Punktu 2 i złożyła deklaracje o możliwości obsługi Punktu 3 w zakresie udzielania w nim nieodpłatnej pomocy prawnej.
16.  Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.
17.  Zarząd Powiatu w Koszalinie może unieważnić konkurs w sytuacji gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

VIII.   INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH
W 2021 roku Powiat Koszaliński przeznaczył na prowadzenie trzech Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu koszalińskiego kwotę ogółem 198.000,00 zł.

W  trybie otwartych konkursów ofert Powiat Koszaliński powierzył prowadzenie dwóch Punktów organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na udzielanie w nich nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Na zadanie publiczne realizowane przez organizację pozarządową przekazano dotację w łącznej kwocie 126.060,00 zł.

W 2022 roku Powiat Koszaliński przeznaczył na prowadzenie trzech Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu koszalińskiego kwotę ogółem 198.000,00 zł.

W  trybie otwartych konkursów ofert Powiat Koszaliński powierzył prowadzenie dwóch Punktów organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na udzielanie w nich nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Na zadanie publiczne realizowane przez organizację pozarządową przekazano dotację w łącznej kwocie 126.060,00 zł.

wzór - oferta realizacji zadania publicznegoDOCX0.1 MBPobierz
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert NPP 2023pdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter