Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Dodano: 24 listopada, 2021 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Koszalinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku, pn.: „Prowadzenie na terenie powiatu koszalińskiego domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, o zasięgu ponadgminnym”

I.    ADRESAT KONKURSU
O prowadzenie domu pomocy społecznej (DPS) może ubiegać się organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1  ww. ustawy, która spełnia łącznie następujące warunki:
1)     jej zakres działalności, w tym działalności odpłatnej określony został w statucie organizacji lub innym dokumencie regulującym zasady jej funkcjonowania i dotyczy dziedziny objętej konkursem;
2)     prowadzi działalność obejmującą teren Powiatu Koszalińskiego bądź jego części;
3)     dysponuje zezwoleniem na prowadzenie domu pomocy społecznej;
4)     dysponuje zespołem specjalistów posiadających niezbędne kwalifikacje do realizacji przedmiotu konkursu;
5)     dysponuje infrastrukturą o odpowiednich warunkach do realizacji zadania publicznego, zgodnie z przepisami prawa.

II.   RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO
1.  Zadanie publiczne polegać będzie prowadzeniu na terenie powiatu koszalińskiego domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla 65 mieszkańców, dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (kobiet i dziewcząt), z wykorzystaniem infrastruktury oferenta.
2.  Celem zadania jest zapewnienie całodobowej opieki w zakresie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu osobom, o których mowa w pkt II.1, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i wymagają całodobowej opieki.
3.  Zadanie publiczne zostaje zlecone w trybie wsparcia realizacji zadania.

III.    WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA  REALIZACJĘ ZADANIA
1.  Na realizację zadania publicznego objętego konkursem Powiat Koszaliński przekaże w 2022 roku dotację do wysokości 1.293.314,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście złotych 00/100).
2.  Ostateczna kwota dotacji na realizację zadania publicznego objętego niniejszym konkursem zostanie ustalona na podstawie budżetu na 2022 rok uchwalonego przez Radę Powiatu w Koszalinie i uzależniona będzie od liczby osób skierowanych do DPS przed dniem 01.01.2004 r. (wg stanu na 31.10.2020 r. – 34 osoby), a także od wysokości dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

IV.   ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1.     Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowego zadania określają przepisy:
–        ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.),
–        ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.).
2.     Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która szczegółowo określi warunki realizacji zadania.
3.     Ramowy wzór umowy określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
4.     Wnioski dotyczące zmian umowy, o której mowa w pkt IV.2 mogą być składane w terminie nie późniejszym niż 30 dni przed dniem zakończenia realizacji zadania.
5.     Oferent zobowiązany jest wnieść min. 35% wkładu własnego finansowego w stosunku do całkowitego kosztu zadania.
6.     Zleceniodawca przy kalkulacji kosztów dopuszcza wycenę wkładu osobowego do wartości 1% całkowitego kosztu zadania.
7.     Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu, określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów o 10 %.
8.     Zleceniodawca przy kalkulacji kosztów zadania nie będzie brał pod uwagę wyceny wkładu rzeczowego.
9.     Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej dotyczy mieszkańców skierowanych do DPS na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przed dniem 01.01.2004 r.
10.  W przypadku mieszkańców umieszczonych na podstawie decyzji administracyjnych wydanych po dniu 01.01.2004 r. dotacji nie udziela się – finansowanie pobytu mieszkańca następuje zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
11.  Kwoty dotacji przekazywane będą w miesięcznych transzach na podstawie comiesięcznych informacji o aktualnej liczbie mieszkańców DPS, o których mowa w pkt IV.9.
12.  Nie będzie dotowane z budżetu Powiatu Koszalińskiego zadanie realizowane przez podmiot w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w sferze zadania objętego konkursem – zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
13.  Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

V.     TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1.  Zadanie publiczne pn. „Prowadzenie na terenie powiatu koszalińskiego domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, o zasięgu ponadgminnym” realizowane będzie w terminie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
2.  Podmiot prowadzący dom pomocy społecznej zobowiązany będzie do prowadzenia placówki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej, rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 734) oraz innymi przepisami właściwymi
do realizacji zleconego zadania.
3.  Usługa świadczona będzie przez oferenta, który posiada niezbędną bazę lokalową (własną i/lub użyczoną) przystosowaną do realizacji zadania, którą należy opisać w części IV.2 oferty.
4.  Usługa świadczona będzie przez oferenta, który dysponuje odpowiednimi zasobami kadrowymi, zgodnie z przepisami prawa. Informację należy opisać w części IV.2 oferty – bez podawania danych osobowych.
5.  Zakładane rezultaty realizacji zadania oferent wskazuje w części III.5 i 6 oferty – policzalne wskaźniki.
6.  Zakres zadania obejmuje zapewnienie całodobowej opieki dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, niepełnosprawnym intelektualnie, nie mogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, świadczenie na ich rzecz usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu usług w zakresie i formach wynikających z ich indywidualnych potrzeb.
7.  Dom pomocy społecznej funkcjonuje w oparciu m. in. o indywidualne plany wsparcia mieszkańca domu, opracowane z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do uczestnictwa w nim.
8.  Powiat nie wyraża zgody na wykonanie części zadania przez podmiot trzeci.
9.  Podmiot, który wnosi do realizacji zadania wkład w formie świadczenia pracy wolontariusza, powinien przestrzegać w szczególności przepisów Działu III ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
10.  Wynagrodzenie z tytułu działalności odpłatnej, prowadzonej przez oferenta w sferze zadania publicznego objętego konkursem (np. świadczenia pieniężne od odbiorców zadania) nie może być wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności.
11.  Osoby upoważnione będą mogły dokonywać kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, objętego niniejszym konkursem.

VI.      TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.  Oferty wraz z załącznikami należy składać do 16 grudnia 2021 r.
2.  Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu, w zapieczętowanej kopercie pocztą lub osobiście, na adres: Starostwo Powiatowe w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, w terminie wskazanym w pkt VI.1. Na kopercie należy wskazać pełną nazwę wnioskodawcy, jego adres, kontakt telefoniczny i /lub adres e-mail oraz tytuł konkursu.
3.  Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione zgodnie z pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty. W przypadku, gdy dana pozycja oferty nie odnosi się do oferenta lub zadania publicznego, należy wpisać, np.  „nie dotyczy”.
4.  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa.
5.  Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie rozpatrywana.
6.  Po zakończeniu konkursu złożone oferty nie będą zwracane.

VII.  TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT
1.  Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Koszalinie po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
2.  Oferenci uprawnieni do udziału w postępowaniu konkursowym składają oferty, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (wzór oferty).
Szczegółowe informacje dotyczące składania ofert można uzyskać drogą e-mail: ewa.zagorska@powiat.koszalin.pl .
3.  Jeden podmiot może złożyć w danym konkursie tylko jedną ofertę.
4.  Oferta i załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w KRS lub innym rejestrze, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
5.  W przypadku składania kopii załączników, dokumenty te powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osoby do tego uprawnione.
6.  Do oferty należy dołączyć:
a)    w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi do KRS – zaświadczenie z właściwego rejestru potwierdzające osobowość prawną lub zdolność prawną organizacji, wykaz osób uprawnionych do zawarcia umowy,
b)    w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – oryginał dokumentu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu oferenta/oferentów.
c)    Statut organizacji lub inny dokument regulujący zasady działalności organizacji,
d)    zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej,
e)    dokument potwierdzający tytuł prawny oferenta do władania nieruchomością, na której oferent będzie realizował zadanie publiczne,
f)     pisemne zobowiązanie oferenta do zapewnienia realizacji zadania objętego konkursem zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności dotyczących standardu usług.
g)    kopię umowy partnerskiej w przypadku oferty wspólnej.

7.  Złożone oferty podlegają ocenie formalnej przez pracowników Starostwa oraz merytorycznej przez Komisję Konkursową.
8.  W karcie oceny formalnej wyszczególnione są elementy podlegające ocenie, zarówno te, których niespełnienie powoduje odrzucenie oferty oraz te, które można uzupełnić. Uzupełnienie uchybień formalnych następuje w ciągu 3 dni roboczych na podstawie pisma  skierowanego do oferenta drogą e-mail.
9.  Każdy z członków Komisji Konkursowej ocenia daną ofertę według kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj.:
a)    możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – zasoby lokalowe, wyposażenie, spójność celu realizacji zadania publicznego określonego w ogłoszeniu konkursowym z ofertą;
b)    kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego – czytelność kosztów realizacji zadania publicznego, adekwatność kosztów do działań;
c)    jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne;
d)    planowany przez oferenta udział środków finansowych lub środków pochodzących z innych źródeł;
e)    planowany przez oferenta wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczna członków organizacji oferenta;
f)     ocenę i realizację zleconych zadań publicznych, w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
10.  Wszystkie ocenione oferty szereguje się pod względem liczby uzyskanych punktów tworząc w ten sposób listę rankingową ofert.
11.  Oferent, którego oferta zostanie wybrana w otwartym konkursie ofert, który będzie realizował zadanie publiczne zobowiązany jest do udostępniania informacji publicznej na zasadach i w trybie określonym w art. 4a-4c ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
12.  Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie później niż do 30.12.2021 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.
13.  Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.
14.  Zarząd Powiatu w Koszalinie może unieważnić konkurs w sytuacji gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

VIII.       INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH
W 2021 roku Powiat Koszaliński na realizację zadania publicznego przeznacza kwotę 1.318.214,00 zł, w tym 70.747,00 zł na zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2.

W 2020 roku Powiat Koszaliński na realizację zadania publicznego Powiat przeznaczył kwotę 1.241.539,10 zł, w tym 74.613,10 zł na zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert DPS 2022pdf0.1 MBPobierz
OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGODOCX0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter