Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Ogłoszenie o naborze do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie

Dodano: 14 września, 2023 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Na podstawie art. 41e ust. 3 i art. 41f pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1057) oraz uchwały  Nr XXIV/183/20 Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3776)

Zarząd Powiatu w Koszalinie ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie w kadencji 2023-2026

1.  Rada składa się z dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w Koszalinie, dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu w Koszalinie oraz sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych z zastrzeżeniem § 15 i § 23 ust. 2 powołanej uchwały (nie mniej niż 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych).

2.  Kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie (PRDPPwK) zgłaszają organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu koszalińskiego (o prowadzeniu działalności na terenie powiatu decydują zapisy statutu lub innego dokumentu stanowiącego o obszarze działalności organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata).

3.  Każda organizacja pozarządowa może zgłosić jednego kandydata na członka PRDPPwK, na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/183/20 Rady Powiatu w Koszalinie (formularz do pobrania).

4.  Do zgłoszenia należy dołączyć:
1) w przypadku, gdy organizacja pozarządowa nie podlega wpisowi do KRS – zaświadczenie z właściwego rejestru z wykazem osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji;
2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji organizacji pozarządowej niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – oryginał dokumentu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu organizacji pozarządowej.

5.  Organizacja pozarządowa dokonująca zgłoszenia może zostać wezwana do przedłożenia Statutu organizacji.

6.  Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu, w zapieczętowanej kopercie pocztą lub osobiście, na adres: Starostwo Powiatowe w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, w terminie określonym w pkt 7 niniejszego ogłoszenia, ze wskazaniem na kopercie: „Formularz zgłoszeniowy kandydata do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie”.

7.  Termin zgłaszania kandydatów upływa 13 października 2023 r.

8.  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu formularza zgłoszeniowego do Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

9.  Formularz zgłoszeniowy niekompletny, wypełniony nieprawidłowo lub, który wpłynie po terminie nie jest rozpatrywany.

10.  Organizacje pozarządowe będą wybierały swoich przedstawicieli na członków PRDPPwK  na Zebraniu Wyborczym zwołanym przez Starostę Koszalińskiego.

11.  Lista kandydatów na członków PRDPPwK wraz z nazwą organizacji pozarządowej opublikowana zostanie Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie, na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa.

Ogłoszenie o naborze do PRDPP w Koszalinie w kadencji 2023 2026pdf0.1 MBPobierz
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA do RADYDOCX0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter