Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

NGO

Weryfikacja stowarzyszeń i fundacji. Czy twoja organizacja jest instytucją obowiązaną?

Dodano: 09 listopada, 2021 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Stowarzyszenia i fundacje mające siedzibę na terenie Powiatu Koszalińskiego!
Przypominamy, że obowiązująca ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2021 r. poz. 1132, 1163) nakłada na stowarzyszenia i fundacje (tzw. „instytucje obowiązane”) obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Zakres przyjmowanych lub dokonywanych płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. Kontrolę sprawuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej będący równocześnie koordynatorem kontroli oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych, ministrowie, wojewodowie, starostowie w ramach sprawowanego przez nich nadzoru lub kontroli nad fundacją/stowarzyszeniem.

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2) – 3) w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21) – 22) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, Starosta Koszaliński pełniący funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się z prośbą
o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń (według przesyłanego wzoru), czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 15.12.2021 r. na adres:
Starostwo Powiatowe w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin,
e-mail: poczta@powiat.koszalin.pl

Ponadto zobowiązuje się organizacje pozarządowe do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.


Udostępnij: Facebook | Twitter