Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

NGO

Protokół z przeprowadzonych konsultacji Programu współpracy z NGO na 2022 r.

Dodano: 16 listopada, 2021 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

1.  Przedmiot konsultacji.
Przedmiotem konsultacji był projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

2.  Podstawa prawna.
Konsultacje odbyły się na podstawie uchwały Nr XXXIX/385/10 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 października 2010 r., w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z póżn. zm.).

3.  Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach.
Do uczestnictwa w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie powiatu koszalińskiego.

4.  Forma konsultacji.
Konsultacje odbyły się poprzez umieszczenie informacji o konsultacjach wraz z projektem Programu w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.powiat.koszalin.pl, na stronie internetowej Powiatu: www.powiat.koszalin.pl oraz wywieszenie informacji wraz z projektem Programu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie przy ulicy Racławickiej 13 (IV p.).

Opinie i uwagi dotyczące Programu można było składać na formularzu konsultacji drogą elektroniczną na adres: ewa.zagorska@powiat.koszalin.pl lub na piśmie, bezpośrednio w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie ul. Racławicka 13 (Kancelaria Ogólna – parter).

5.  Termin konsultacji.
Konsultacje odbyły się w terminie od 06.10.2021 r. do 15.10.2021 r.

6.  Odpowiedzialność za przeprowadzenie konsultacji.

Komórką odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji był Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

7.  Przebieg i wynik konsultacji.
W terminie konsultacji, w formach określonych powyżej nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

8.  Opiniowanie przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

Zarząd Powiatu w Koszalinie, na posiedzeniu w dniu 06.10.2021., zgodnie z art. 41i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazał projekt Rocznego programu współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 do opinii Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie.

Zgodnie z powołanym zapisem ustawy, termin wyrażenia opinii przez Radę wynosi 14 dni od dnia doręczenia Programu. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Koszalinie, w ramach swoich działań przedłożyła informację, że Program jest kompleksowy, zawiera wszystkie informacje wg ustawy i nie zgłasza uwag do treści dokumentu.

W celu zajęcia stanowiska, przedmiotowy protokół przedkłada się Zarządowi Powiatu.

Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Koszalińskiego.


Udostępnij: Facebook | Twitter