Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Dodano: 09 stycznia, 2023 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Zawiadomienie o zwołaniu, na wniosek Zarządu Powiatu w Koszalinie, nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Koszalinie

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz § 17 ust. 6 Statutu Powiatu Koszalińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. 1311; z 2018 r., poz. 5226), na wniosek Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 15 listopada 2022 r.

zwołuję  LXIII sesję nadzwyczajną Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 10 stycznia 2023 r. o godz. 8.30.

Sesja Rady Powiatu odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania), zgodnie z art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm) oraz uchwałą Nr LXI/389/22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Powiatu w Koszalinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2023-2031.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2023.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Manowo w roku 2023.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Manowo w roku 2023.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Będzino w roku 2023.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Bobolice w roku 2023.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Mielno w roku 2023.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Sianów w roku 2023.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2022 – 2026”.
 14. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

Przewodniczący Rady Zbigniew Grabarek

 


Udostępnij: Facebook | Twitter