Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Nabór do komisji konkursowej

Dodano: 23 października, 2020 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Koszalin, dnia 21 października 2020 r.

OR.524.1.2020.EZ

ZARZĄD  POWIATU  W  KOSZALINIE na podstawie:
art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),
art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)

ogłasza nabór do komisji konkursowej, w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2021 roku
prowadzenia na terenie powiatu koszalińskiego punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

W związku z powyższym, zaprasza się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie powiatu koszalińskiego do zgłaszania kandydatur do komisji.
W skład komisji konkursowej wchodzą:
1)    przedstawiciele Zarządu Powiatu w Koszalinie – min. 3 osoby,
2)    przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy  (w przypadku wskazania przez organizacje) – 2 osoby, z wyłączeniem osób:
–        reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie,
–        podlegających wyłączeniu  na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), dotyczących wyłączenia pracownika.
W skład komisji konkursowej może wchodzić dodatkowo przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego.
Z tytułu pracy w komisji konkursowej jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 02 listopada 2020 r. :
– drogą elektroniczną na adres ewa.zagorska@powiat.koszalin.pl
lub na piśmie, bezpośrednio do urny umieszczonej przed wejściem do budynku Starostwa Powiatowego w Koszalinie
lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin. O terminie zgłoszenia decyduje data wpływu.

Nabór do Komisji Konkursowejpdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter