Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

nabór do Komisji Konkursowej

Dodano: 17 października, 2022 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

ZARZĄD  POWIATU  W  KOSZALINIE na podstawie:
–        art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327),
–        art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)
ogłasza nabór do Komisji Konkursowej, w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2023 roku prowadzenia na terenie powiatu koszalińskiego punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
W związku z powyższym, zaprasza się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie powiatu koszalińskiego do zgłaszania kandydatur do Komisji.
W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
1)    przedstawiciele Zarządu Powiatu w Koszalinie – min. 3 osoby,
2)    przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy  (w przypadku wskazania przez organizacje) – 2 osoby, z wyłączeniem osób:
–        reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie,
–        podlegających wyłączeniu  na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), dotyczących wyłączenia pracownika.
W skład Komisji Konkursowej może wchodzić dodatkowo przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego.
Z tytułu pracy w Komisji Konkursowej  członkom powołanego organu nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 21 października 2022 r. drogą elektroniczną na adres poczta@powiat.koszalin.pl lub na piśmie, bezpośrednio w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koszalinie (parter) lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin. O terminie zgłoszenia decyduje data wpływu.

Nabór do Komisji Konkursowej NPP 2023pdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter